FANDOMEÇS/14/97 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/99

Mısır fethinden sonra Amr iba As etraftaki Arap kabilelerinden Beni Malik, Benî Şükür, Cebel-i Kepş'te oturup Fustat diye bir şehir yapıp, evvelâ adı Gebel-i Kepş'te idi, orada bir tılsımlı koç vardı. O koç eşinip gırgırsa Mısır'da koyun çok olurdu, o yüzden (Kepş dağı) derler, Benî Hacer, Benî Seyf, Nafi ve Hemedenî kabileleri gelip itaat ettiler ve Gize tarafında Mağrip toprağında Ücle'ye kadar yerleştiler. ibn Hümam, Benî Cevvare, Benî Ayid kabileleri de itaat edip yukarı, Said'te yerleştiller. Melik Mukavkis, Amr ibn Âs'tan, Mukattam dağı eteğinde yerleş­mek için rica etti. Amr, onun isteğini Medine'de Hazret! Ömer'e bildirdi. Hazret! Ömer cevabında (Ya Amr, omübarek yerleri, müminlerin cenazeleri için mezarlık yap. Orada hazreti Amir, ............ den beş nefer, Hudafe oğlu Abdullah Senimi, Haris Zübeydi, Ebu Nasr Gaffâri, Amr ibn 'Ukbe Ottheni, ve tufandan evvel nice. bin peygamber, tufandan sonra nice bin peygamber zadeler gömülüdür.» buyurdular, ibn Hakim'in riyâ-yreine göre, Kudüsü şeriftea, bu Mısır toprağına kadar arzı mukaddes­tir demiş... Ve Ka'bul Ahbar da aynı kanaattedir. Tarihçiler ve tefsirçiler müttefiktirler ki, Arzı Hâşan Belbis şehridir. Oradan Mısır'a va­rıncaya kadar mukaddes topraklar değildir. Fakat kıptı tarihlerinde, Mukattam dağı altında gömülü olanlar, kıyamet gününde hesap sorul­madan cennete gireceklerdir derler. Hâlâ bir adam hasta olsa, bu Mu­kattam dağı eteğinde yedi gün yatsa Allahın emriyle şifa bulur (Veheb 'bin Sufyan'ın) dediğine gör o sabahleyin .güneş bu dağın arkasından çık­tığı vakit gölgesinin uzandığı yere kadar mukaddes topraklardır.Amr ibn As, kanalı kazarak Nil'i yine Süveyş'e akıttı. Bu suretle Nil kayıkları Süveyş'e hububat götürüp oradan Cidde, Mekke ve Me­dine'ye götürürlerdi. Cenabı Hak cennetten yeryüzüne dört kapı açtı. Biri Cidde, biri Askalâniyye, biri Gaviniyye vilâyeti, biri de Iskenderi- yedir ki Mısır vilâyetidir vesselam. Hazret Osman zamanında Amr ibn As Mısır'da vefat etti. Ebubekir'in oğlu Mehmed Mısır valisi'oldu. Mısır'a varırken, hazreti Osman'ın ka­tibi Mervan tarafından hazreti Osman'ın mührüyle fakat onun haberi olmadan yazdığı noktasız bir mektup yüzünden Ebubekir'in oğlu Meh­met geriye dönüp Medine'ye geldi. Asiler Hazreti Osman'ın evini ku­şattılar. Hazreti Osman seccade üzerinde Kur'an okurken şehit edildi.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.