FANDOM

EÇS/14/98 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/100ONUNCU FASIL

SULTANLAR, DÎGEK DEVLETLERİN MELİKLERİ VE OSMAN­LI DEVLETİNİN, SULTAN MEHMET VE iBRAHiM HAN ZAMANLA­RINA KADAR OLAN OLANLARI BEYAN EDER:

Evvelâ yeryüzünde yer edinen, insan oğlunun atası Adem Sofî'dir. insanlar ondan türediler ve yeryüzünü kapladılar. Cenabı Hak, sevgilisi Hazreti Muhammde'in ümmetine barınacak yer olsun diye Mısır'ı pey-' gamberlerine imar ettirdi. Nice bin melikler linkim olduktan sonra, hazreti Ömer zamanında islamların eline, geçti. Mısır sekiz bin mil bir âda­ dır. Bu ada içinde para sahibi 18 padişah ve diğer melikler olup «hepsi Amr ibn As korkusundan itaat ettiler. Hazreti peygamberden sonra dört halife geldi. Onlara (Hülefayı Raşidin) ye (Emirülmüminin) derler. Halifelik imam Hüseyin'de, son buldu, imam Hasan halifeliği arzusuyle; Muayiye'ye terketti. Muaviye'nin oğlu Yezid ile imam Hüseyin arasında 61 tarihinde büyük cenk olup, imam Hüseyia şehit oldu.

EMEVl SÜLALESİ

14 hükümdardır, ilk hükümdar Muavlye'dir. Anası, Abdülşems oğlu, Ayniyye kızı Hint'tir. Muaviye'nin babası Ebu Süfyan'dır. Muaviye ha­life olduğu vakit 58 yaşında idi., 19 sene 3 ay padişah oldu, 68 yaslnda öldü. Sonra oğlu Yezid( halife oldu. Evfa (yani tam) üç sene, 3 ay halife olup, ömrü 36 senedir. Bir rivayete göre Timur kabrini açıp, cesedini terü taze bulup ateşte yaktı derler. Bundan sonra sırasiyle ikinci Muaviye, Abdülmelik, Velid, Süleyman, ömer ,Yezid, Hişam, ikinci Velid,, ibrahim ve nihayet Mervan Himar halife oldu. Bu da Zab muharebesinde mağlûp olup Mısır'a kaçtı. Nilin batışında, eski Mısır kargısında ...................... ; güneyinde Âmir ibn Cercânî ve Abdullah bin Mazinî Mervan'ın başını festiler ve Ebü Müslim'e gönderdiler. Emeviler böylece mahvoldu. Müddetleri 91 senedir. Eba Lyyübü Ensari'yi, istanbul'a gönderip, istanbul'un yarısına, bunlar sahip oldular. Emevilerden sonra hilâfet Abbasilere geçti.

ABBASÎ DEVLETi VASIFLARI

Tamami 17 neferdir, îptidalan, el Mustansır Bilİah'tır ki Mısır'a ma­lik olmuştur, Mısır'dakilerle birlikte tamamı 37 dir. Bağdat Abbasileri

İç LinklerEdit

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.