FANDOMEÇS/15/225 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/227

nın diyarında Mehmet-Giray han kaldı. Hakir Dağistan padişahı sultan Mahmud’un yardımı sayesinde Demirkapıdan bir Acem gemisine binip Moskof diyarında Terek kalesine çıktım. Oradan Moskof diyarında Kalmuk Taysi şahlarını geçip, Moskova’da 76 parça kale ve Kermanlar seyredip, kış şiddetinde Azak kalesinde Ak-Mehmet paşaya ulaştım. O da Azaktan o hafta azlolundu. Oradan Kırım’a girdik. Ak-Mehmet paşa ile Edirne’ye, Hakir Mora’ya, oradan Kapudan Kaplan paşa hakiri Girid’te Hanya kalesine, oradan Hafız Ahmet paşa yanına Kandiye kalesine vardık. Kale üç yılda fetholup, fetih ezanı okumak hakire nasip oldu. Oradan kapudan Köse-Ali paşa ile Manya vilayeti fethinde bulunup, oradan Despot yaylasına, İstanbul’a, oradan Mekke-i Mükerreme’ye, oradan Mısır vezirinin mektuplariyle Foncistana, Habeşe gelip bu İbrim’e girdik. Vallahilazim, bu dokuz padişahlık yerleri on bir senede dolaşıp bir an durmadık. Ne perişan sergüzeştimiz varmış ki bu anlatılan ülkeler nerede, Foncistan, Berberistan nerede… Bu da Allahın inayeti…bu seyahatimizde bir an hastalanmayıp Cenabı hak vücut ve sıhhati müyesser etti.

Sonra İbrim’den bütün yaran ile can ve gönülden vedalaşıp gemi ile Nilin karşı tarafına, batıya geçtik. Çünkü evvelce Foncistana giderken Nilin doğusunu seyretmiştik. Şimdi batı tarafını temaşaya başladık.İBRİM VİLAYETİNDEN MISIR’A GİDERKEN SEYRETTİĞİMİZ KÖY, KASABA VE ŞEHİRLERİ VE İBRET VERİCİ ESERLERİ BEYAN EDER.Nilin batısında giderken yedi harap kale geçtik. Nil kıyısında Sübu’ köyünde Firavun kahinlerinin sihirle yaptığı taştan arslanlar vardır. İbrim hükmünde, 200 kamıştan ev, bir cami vardır. Buradan altı konak daha gittik.

KÜNUZ KABİLESİ: Urban içinde Nil suyu içe, deve eti yiye, deve sütü içe, darı ekmeğini götür götür yiye yiye Künuz kabilesine geldik. Bunlar on bin beyaz Araplardır. Haşir ve neşir, ayet ve hadis bilirler. Nilin doğusunda bunların bir kabilesi daha vardır ama yerleri dardır. Bunların sahraları ise sonsuzdur.

Bunların oturdukları Nil kenarında altı konak yerde 20 viran kaleİç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.