FANDOMEÇS/15/243 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/245


iki yan kapı ve bir alçak minareli, avlusuz bir küçük câmidr. Ve İbn âllânı câmi, Arnavut câmii, Sûküt Hamîr câmii, Yeni câmi, büyük muallâk câmi, ve Şeyh Câmiileri vardır. Bu câmiilerden başka elli kadar mamur zâviyelerdir. Yedi medrese, kırk çocuk mektebi, iki hamam vardır. Mısır'da Şeyh Bekriler evkafıdır. Biri Şeyh Ali evkafıdır. Tamamı on altı, gelip geçene misafirhane olan hanlardır. Çarşı içinde Şeyh Bekrilerin beyaz hanı hepsinden mamurdur. Muhiddin hanı, Bektaş hanı, Mağribî hanı, Hartul ayran'da iki han, Menkûre çarşısında iki han, Arnavut evi yaknında iki han, Nevayin mahallesinde iki han, Şüglü Kebir'de bir büyük han, kırk sekiz sebil, üç sarnıç kuyusu var.Temmuz ayında buz parçası gibi soğuk olup âbıhayat olur. Altı yerde çarşısı var. Biri Kantarül Milh çarşısı, Hartül gaytan çarşısı, Hartül Mağribe, büyük çarşı, Mansur çarşısı, Amud çarşısıdır. Bütün çarşılarda dokuz yüz dükkân ve bütün çarşı ve pazar üzerleri hurma ağacı direkleri üzerine örtülmüş tavandır. Şidetli sıcaktır. Bütün iş sahipleri serinlik içinde otururlar. Her an temizleyip, sularlar. Temiz sokaklardır. Çünkü sulan çok olup, halkı tabiat sahibi olduklarından sakalar durmadan umumî yolları sulayıp, çöplerini hamamlarda yakarlar. Böyle bir temiz, lâtif şehirdir. Fakat bu şehrin kârgir bezestanı yoktur. Fakat yine bütün hanlarda kıymetli İpek malları pek çoktur.


Yusuf halicine bakan yüksek ve alçak kahvehaneler var ki, gece gündüz gelip geçen, gönül erbabının durağı ve bütün seyyahların, dervişlerin barınağı, bütün zariflerin, safa ehil dostların görüşecek bir yerleridir. Her köşesinde çalgıcılar ve hanendeler, sazendeler, meddahlar, gazel okuyanlar beyit ve şiirlerini çalgıların âhengini düzüp bülentavaz ile Hüseyin Baykara faslı ederler.


Usta şairler belâgat üzere müfredat, Dübeyt, müselles, murabba, muhammes, Müseddes, tercii bend, kasideler, bahri tavillerini okuyarak birbirlerine düşmanca karşılıklı şiirler söylerler. Müstezatlar ve beş beyitler okurlar ki, insan hayran kalır. Güldürücüler, çeşitli güldürücü şakalar ederler. Öyle ki ölü gönlü neşeli yaparlar. Bu tarafta da mahbup güneş parçası rakkas civan şerh vurup ettikte perişan kâküller gibi âşık gönlü dahi perişan olur. Bazı canlar, fincanlarını nehre bırakıp, fincan su üzerinde akıp kahve yanına gelir. Bazı âşıklar ellerinde ağlariyle deniz kenarında kahve içerek balık avlarlar.Üzere olunmuş ki, altlı üstlü , kimi de havuz, fıskiye ve havuz şazrevan ibretle temaşa edilecek kahvehanelerdir. Bazısında şarkıcı mahbubeler,


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.