FANDOMEÇS/15/268 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/270

nice yüz binlik defineler aldı.Yine kaleyi, Hind padişahının hediye edip oradan Yemen limanlarından birkaç liman fethedip, oradan karşı Habeşistan`a geçti. Özdemir paşaya bütün Habeşistan`ı fethettirip Mısır`a gelen bir Allah yolunda cihat yapan emsalsiz vezir idi.Mısır içindeki şeyh Sâri câmii ve Süleymaniye medresesi ve Abuhur kalesi ve nice yüz hayrat ve hasenatlar onundur.

Sonra Hüsrev paşaya ve tekrar Tavaşi Süleyman paşa, Davut paşa, Ali paşa, Dukakin Mahmut paşa, İskender paşa, Hadım Ali Paşa (Mezarlıkta Kadı Bekâr yakınında gömülüdür. Ölümüne târih:

İndehû melik-i muktedir Sene 968

Ve sipahiler hamamı sahibi Mustafa paşa, Sofu Ali paşa hakkında bu satır târih düşmüştür:

Düşdü bare-i Evliyâ`dan Mısr`a bir zâhid veli Sene 913

Mahmut paşayı Rumeli meydanındaki câmi yanında alay ile giderken kurşun ile vurup şehit etmişlerdir. Kendi

câmii avlusunda gömülüdür,(târih);

Uranın koluna kuvvet Sene 975

Ve diğer târih:

Âkibeti Mahmur şüde Sene 975

Câmii, sultan Hasan`ın mihrabı önündedir. Câmi tamamlandığı vakit Mahmut paşa rüyasında sultan Hasan`ı görüp Sultan Hasan(Benim cemaatimi niçin aldın? Dilerim ki yarın benim gibi şehit olasın) der. Mahmut paşa uykudan uyanıp bu rüyayı tabirden sonra birçok kurbanlar ve nice adaklar ile Sultan Hasan ziyaretine

Giderken o saat kurşun ile şehit ettiler.

Sonra Sinan paşa, tekrar Sinan paşa, Hüseyin Paşa, Mesih paşa, Ağa Hasan paşa, vezir İbrahim paşa, defterdar Sinan paşa, Uveys paşa, Hafız Ahmet paşa, Kurt paşa, Seyit Mehmet paşa, Hızır paşa, vezir Ali paşa, İbrahim paşa

İbrahim paşanın ölümüne târih…Şeyh Abdurrahman güftesi:

Kutilet askerül melik vezir

Duribet bisseyf darben şediden

Fekutiat re`sihi ve medâri…

Elvezir râha şehîden

Sene 1031

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.