FANDOM
EÇS/15/27 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/29

ALTMIŞINCI FASIL

MISIR'DA DUASI KABUL OLAN BİLGİNLER, ŞEYHLER, DERSİAMLAR, İMAMLAR VE HATİPLERİ BEYAN EDER

Evvelâ Mısır'da şeyhlerin şeyhi Ali Şümürlersî, ehli hal, dindar mübarek kimsedir. Anadan doğma kör idi. Ama Ezherde dört yerde ders verirdi. 12 bin öğrencisi vardı. Veli olduğuna şüphe yoktur. Muteber bütün kitapları görmüş gibi <<Bu mesele Kadı hanın, veya Tatar Haniyenin veya Câmiüssagirin falan sayfasının yedinci satırındadır>> derdi. Hakir kendisi ile görüştüm. Kerametlerinden biri de şudur: Bir adam ile bir kere görüşüp, adını, ana ve babasının adını sorsa, yirmi sene sonra o adamı adı sanı ile çağırırdı. Sonra (Şeyh Ahmet Acemi) hadis ilminde biriciktir. Hafıza kuvveti bakımından zamanının en ileri kimsesi idi. Buhârî ve Meşarik de yetmiş bin hadis, râvileriyle beraber hafızasında idi. (Şeyhülislâm Bolevi Mustafa efendi): Köprülü Mehmet Paşa, Kandiye fâtihi Deli-Hüseyin paşanın katli için kendisinden fetva istemiş, Mustafa efendi de (Hüseyin paşanın katline fetva veremem. Ben kendimi fetva hizmetinden azleyledim) diye meclisten kalkıp gitti. Çağırdılar gelmedi ve bir daha fetva imza etmedi. Ama ondan sonra Esiri-Mehmet efendi, Hüseyin paşanın katline fetva verdi. Bunun üzerine Köprülü, Mustafa efendiyi Mısır'a sürgün etti. Evi sanki medrese gibi idi. Çok değerli bilginlerdendi. (Dersiâm Abdülkadir efendi): Bağdatlıdır. Kethüdâ İbrahim Paşa Cerir Taberi, Buhârî ve Müslimi bunlardan tekmil ettiler. Aruz ilminde ileri idi. Mahlası (Kadiri) idi. Farsça Türkçe temiz şiirler yazardı. (Şeyh Abdullah Mağribi): Kürsü vâizi değildi ama, yine Ezherde ders verirdi. (Şeyh Ahmet merhum): Tasavvufa sâlik ve ledün ilmine malik idi. (Şeyh Yahya Mağribi): Dördüncü Mehmet Han huzurunda ilmi münakaşada bulunup Vani efendiyi mat etmiştir. Lâtifeci bir kimse idi. (Sâdât Şeyhi Ebüttahsis): Âlim ve fadıl değildir ama, temiz ahlâklıdır. (Sâdât Şeyhi Ali Efendi): Ebüttahsis hazretlerinin biraderidir. (Şeyh Hazreti Mehmet Bekri): Hazreti Ebubekir sülâlesindendir. (İbnüşşeyh Bülmevâhib): Çelebi, dindar kimsedir. (Şeyh Burhanüddin Eğerdiri): Eğirdirilidir. Seksen senedir Mısır'dadır. Nimeti herkese boldur. (Şeyh İbrahim Çelebi): Evinden hiç çıkmazdı. Senede bir kere Asitânesinden mevlût okunurdu. Halkla alâkasını kesmiş, Cezbe sahibi kimse idi. (Şeyh Mehmet Key-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.