FANDOMEÇS/15/28 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/30

'sudar), Kadirî tarikatıinde (Saçlı Mehmet Efendi) diye meşhurdur. Bir mevlût gecesinde Şeyh Gülşeni'nin nazarına dayanamayıp Gülşenî tarikatına girdi ve şeyhin kızı ile evlendi. Türkçe, Farsça şiir yazmağa muktedir, âlim, güzel yazı yazar, hoşsohbet kimse idi. Üç senede bir hac ederdi. Ekseriya Mekke'ye yaya giderdi. (Şeyh Haraşi): Müfessir, muhaddis idi. (Müslim, Buhârî, Kamûs Ahteri, Sahah Cevheri, Muhiddini Arabî'nin fusuhu) ezberinde idi. Ezberinde ders verirdi. Binden fazla talebesi vardı. Ders takrir ederken çok hiddetli idi. Ama feyzi vardı. Bir kere dersini dinleyen taş gibi kafasına nakşolunurdu. (Şeyh Ayyâşi): Şeyh Semürlisi'den okumuştur. Sultan Müeyyed câmiide Dersiamdır. Güzel sözler söyler, cömert, güzel Türkçe konuştuğundan diğer ulema kıskanırlardı. (Şeyh Abbas): Duası kabul olunur, perhiz ehli kimsedir. (Şeyh Ahmed İskenderani): Âlim, fadıl, hoşsohbet idi. Büyüklerin mevlûduna muhakkak davet edilirdi. Şeyh Ali Üryanî'den ders almıştır. Üç senede bir hacce giderdi. Hactan dönüşünde bir keresinde hakir de beraberdim. Na't okuduğu vakit hayran olurdum. (Şeyh Bekri zâde efendi): Hazreti Ebubekir'in temiz neslindendir. (Nakibüleşraf Seyyid Mehmet efendi): Babası Burhaneddin efendi 140 yaşında ölmüştür. Canpulat zâde Hüseyin paşa, bütün gayri menkullerini elinden aldı. O da mallarını geri almak için İstanbul'a gitti. Fakat orada humayı mahrukadan öldü. Edirne dışında Emir Buhârî yanında gömülüdür. (Hekim Beylûni zade): Kalaban hastanesinde talebelerine haftada iki defa şifa ve müfredat Davut okuturdu. Tıp ilminde gûya Fisagor'dur. Evine gidenin nabzına bakıp, hararetine göre gereken ilâç ve şerbeti verirdi. Tam üstad bir tabip idi. (Hatip Şeyh Şahin) Vehişe câmii hatibidir. (Seyyid Tacüddin): Mahkeme hademesidir. (Kadıasker İshak zâde): Anadolu ulemasındandır. Bütün ömrü boyunca bir vakit namazını kazaya koymamıştır. '(Kadıasker tezkereci efendi), (Kadı-asker Uşakî zâde), (Kadı-asker Hıfzı efendi)..

(Burada beş satır boştur).

Daha nicelerini gördük. Her birinin keşif ve kerametlerini tafsilâtiyle yazsak, Allah bilir 10 cilt kitap olurdu. Gücüm yetttiği kadar yazdım. Kusuruma bakılmaya...

GARİP ÇOCUKLARIN KERAMETLERİ:

Kethûda İbrahim paşa Mısır valisi iken, Kamaniçe seferi dolayısiyle câmilerde dua okunması ferman olunmuştur. Fakat fetih müyesser ol-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.