FANDOMEÇS/15/44 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/46


dilenciler doludur. Bu kasabada bir câmi, bir medrese, havuz, yedi tekke, hücreler, iki imaret, on kadar dükkân vardır. Hayır sahibi Sultan Mehmed Ekrad ve Elmelik Kâmil’dir. Nilden sular gelir. Her cumartesi gecesi Salih kimseler def ve kudum ile tevhit ederler. Meşaleler, kandiller yanar, şiirler, kasideler, mevlût okurlar. Hafızlar toplanıp o gece 600-1000 hatim indirirler. Senede bir kere mevlût ayında nice kere yüz bin adam toplanıp minareler, çarşı Pazar kandillerle süslenip piki gün iki gece mevlût okunur.


İmam-ı Şâfiî kubbesinin batı tarafında, pencere dışında Şeyh Bekri hazretleri, ataları ve birlikte yetmiş adet sultanlar gömülüdür. Bu imamı Şafiî makamından iki yüz adım uzakta ;


Şeyh Fakih, Seyyid Abdurrahman Ebülhâris oğlu


hazreti İmam Ebülleys


Mısır ikliminin şeyhülislâmı idi. Bu sultan da büyük mezarlıkta bir yüksek kubbe altında gömülüdür. Başkaca câmi, medrese, tekke, sebil, imaret, 200 kadar fukara evleri vardır. Sandukasının bulunduğu kubbe, ancak beş yüz kişi alır. Burada Mısır uleması toplanıp Kur’an okurlar. Asitâne üzeride şu yazılıdır: <<Bu mübarek merkadın inşasını Sultan Melik Kansu Gavri emir verdi. Sene 620.>>


Yüksek kapının sol tarafında bir âyeti kerime, onun altında ihlâsı şerif ve onun altında <<Târihi 772 de>> yazılmıştır. Hakir bir yasin okuyup ruhuna hediye ettim. Ebülleys mezarı yanında Süleyman han vezirlerinden Davud paşa kabri vardır. Başka câmi, tekkesi, imareti, sebili vardır. Büyük oğlu Şeyh Mehmet Anka, sağ tarafında, küçük oğlu Abdullah Elukab sol tarafında yatar. Şahinî tarikattedir. Herkesten çekilip ibadet ederler. Hiçbir yerden maaşı yoktur.


Bir alay divâneyüz kafı kanaat bekleriz


Ama Cenabı Hak nafakalarını gönderir. Mısır’da mevlevihane yakınında imam-ı Şâfiî pederi Şeyh İdris İbo Abbas gömülüdür. Ama hakir Şeyh İdris mezarını Gazze’de ziyaret etmiştim. Kasrül’ayn’de Şeyh Abdullah Irakî gömülüdür. Bunlardan başka Derbül Kenisiyye yakınında Şeyh Ebubekir Elmuarref, Sitti Nefise yolunda Uzun kabir Meşhedi


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.