FANDOMEÇS/15/45 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/47

(bazıları Kırklar makamı derler), yakınında Ebubekir Telismati, ona yakın Nasreddin sultan veziri (200 yaşında Selim hana yetişmiştir) Bâb-ı Nas yakınında Hazreti Musa makamı, Dikke köprüsü yakınında Şeyh Hasan Şazeli (Sar’alı olanlar kırk gün hizbül bahir okurlarsa şifa bulur, 656 da vefat etmiştir) Buna yakın şeyh Sakiniyye mezarı, kadı-asker sarayı yakınında Şeyh Merzuk Kefâfi merkadı, Kantaratüllimon yakınında Şeyh Mehmet İnan, Derbi Cemmiz yakınında şeyh Hanefi merkadleri, Bâb-ı Şa’riye yakınında Şeyh Şa’ravî (pek çok telifatı vardır) Mısır içinde şekerciler mahallesinde Sultan Aybey Türkmanî mezarı vardır. Kubbe yoktur. Etrafı beyaz mermer duvardır. Aybey, Kabeye siyah örtü gönderen Şecerüddür’ün kocasıdır. Bir gün Şecerüddür kocasına gücenip, hamamda Aybeyi câriyeleri vasıtasiyle öldürtmeğe azmeder. Aybey bir cariyenin elinden kılıcını kapıp üryan dalkılıç olur. Meğer Şecerüddür, kubbenin üzerindeki pencereden seyreder imiş. Heyecandan kubbe ile birlikte aşağıya düşer. Çünkü çok şişman imiş. Aybey Şecerüddür’ü öldürür, kendisi de aldığı yaralardan ölür. Şecerüddür’ün kabri mamurdur. Mısır Abbasîlerinden Elmütevekkil Alallah Sitti Nakip kubbesi önünde gömülüdür. Hâkim Biemrillah (Mısır’da geceleri meşalelerle ışıklandırıp gündüz etmişti. Kim gündüz sokağa çıkarsa öldürtürdü. Geceyi gündüz, gündüzü gece yapmıştı. Herkes alış veriş için gece dışarı çıkardı. 41 sene halifelik yapmıştır. Sonra öldürüldü.) Sitti nefise yanında gömülüdür. Bâb-ı Nasr’daki büyük câmii yaptırdı. Câmi-i Ezheri at mezbelesitle doldurdu. Halife Elmuktesid Billah da Sitti Nefise yakınında gömülüdür. Yine halifelerden Elmütevekkil Alallah zamanında Çerkes Berkok sultan idi. Yine o sırada Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid idi. Elmütevekkile elçi gönderdi. O da Yıldırım’a bir seccade, bir Kur’anı kerim, bir kılıç, bir at, bir koyun gönderip menşur verdi. Mütevekkil Alallah 45 sene halifelik yaptı. Sultan Ferec zamanında ölüp Sitti Nefise yakınında gömüldü. Elvasıl Biemrillah 788 de Sitti Nefise yakınında gömülüdür. Elmuktesid Billah, 845 te vefat etti, yine halifelerden Elmüstekfi Billah, Elmüstencid Billah da Sitti Nefise yakınında gömülüdür. Fatih Sultan Mehmet onun veatını işitip üzüldü. Bir sırmalı cibinliği, Akşemseddin halifelerinden Burhaneddin Muğlâvî ile Sultan Kayıtbaya gönderdi. Sandukası üzerine örtülmüştür.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.