FANDOMEÇS/15/49 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/51Şeyhi bu sudan destilere, ibriklere doldurup Mısır’ın âyân ve eşrafına hediye gönderir. Onlarda şifa niyetine içerler. Lezzeti hüda hakkı için zemzem gibidir. Tabiati müshildir. 77 hastalığa deva verir derler. Bu sudan bir kere içen, bir sene müddetle hiçbir hastalığa tutulmaz. Ama tam itikat ile içmek gerek… Titreme, ala, cüzzam için faydalıdır. O gün yüzbinlerce çanak, bardak satılır. Yine bu mevlût günü o kadar yoğurt ve kaymak satılır ki ziyaretçilerin içi dışı beyaz yoğurt olur. Ve ekseri ziyaretçiler eşekler binerek ihramları ziyarete giderler. BAŞKA BİR İBRET:' Cize de Ebuhüreyre ile beraber şehit olanların kemikleri o mevlût günü hareket eder. Ama hakir görmedim. Bazıları, Azhabı kiram ile cenk eden kıbtilerin kemikleridir ki temmuzda ölmüşlerdi. Yine temmuzda yer kabul etmeyip dışarı çıkar dediler. Kıbtilerde bazı kemikleri alıp evlerine götürüler. Mısır içinde Haliç kenarında Şeyh Hâlvani câmii içinde gömülüdür. Bâb-ı Nasr yakınında Aynı Gazâli kabri vardır. Yukarı kalede Abdülkadir Ceylâni tekkesi içinde Şeyh Mehmed Ensari ve Şeyh Abdullah Zeylai üçü bir yerdedir. İç kalede Tavaşi Süleyman paşa câmii hareminde Şeyh hazreti Sâriyetül Cebel kabri vardır. Hattâ Sâriye,ordu komutanı olarak Acemde harp ederken İslâm askeri mahvolmak derecesine gelir. Bu sırada Medine de Cuma hutbesinde olan Hazreti Ömer (Ya Sâriye el Cebel) diye üç kere nârâ vurur. Herkes, (Sâriye Acem diyarında.. Ömer bunadı galiba) derler. Meğer aynı gün Sâriye ve askeri Ömer’in sesini duyup arkalarını dağa vererek mağlûp olmaktan kurtulur ve Acemleri kılıçtan geçirirler. Hazreti Sâriye kubbesi içinde 60 adet kimse daha gömülüdür. Evvelâ Şeyh Davud, Şeyh Kasım, Şeyh Yahya, Şeyh İsmail… İbn Yamen hazretleri yakınında Züleyha türbesi yanında Sitti Asiye ana… Firavunun hatunu idi. Ama bâkire idi. Musâ’ya imasn ettiğinden Firavun onu katletti. Bazı tefsirlerde, Musâ onu cennette nikâhına alacaktır derler. Melik Totis üzerine bir kubbe yaptırmıştır. Cuşî dağı eteğinde Abdullah bin Tahir kabri vardır. Abbasilerden Me’munun veziri idi. Memun ihram dağını yıkarken düşen bir taş ile Abdullah vefat edip ibn Yamen yakınında gömülüdür. Üzerinde şöyle yazılıdır: <<Zamanın halifesi Me’mun Harunürreşid’in oğlu. Sene 205>>.
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.