FANDOMEÇS/15/51 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/53Mısır şehrinin tam ortasında Demlrkapı yakınında îbrahlm Güİçeni ziyareti vardır. Vefat tarihi (MAte KuthttxxAman ibrahim. 8ene 940) ya- zılıdır.

w

Sultan Süleyman zamanında Ebussuud İla İlmi münakaşalar yapmış, bütün Rum ulemasını mat etmIştL Babası Ömer Ruşenl'dlr. Büyük ftllm ve mutasavvıftı. Kt&MerJ Jçladf lbn| Ahmet Hayati 977. Şeyh Ibnl Ali Safevî 1005, Şeyh Hasan efujdi 1012. damadı Mehmet Çelebi 1014 gö- mülüdürler. Yine burada Edirneli Şeyh Muhlddln gömülüdür.

Eski Mısır'ın dofuaunda Şeyh Bağdadi gömülüdür. Ona yakın Deyrl Şemudl denilen bir kilise vardır, tnsan ve kuştan başka ne girse ölür? Araplar o kiliseye girip pire ve bitlerinden kurtulurlar. Buna 500 adım yakın şeyh Hüveyda yatar. Keşif ve kerametleri «oktur. Ali İlmi Ga- nlmttl Makdesl kutup derecesine varmış olup büyük mezarlıktadır. 81- rozlu Bedri Çefcfci, Maruf efendi. Şeyh TlreU Emin vefatı 987, Şeyh Si- nan efendi burada gömülüdürler. Kllçük Mahmud zAde Abdullah efendi Şeyh Şahin yakınında, Mehmet Altıparmak Meraebanlya cAmlinde ya- tar. üsküplüdür, (Çalar Kocur zAde) »dlyle meşhurdur. Siyer nebi adlı eseri çok kıymetlidir. 1033 te vefat etmiştir.

Şeyh Zahlrüddin Erdeblll, S«)lm han zamanında Tebriz'den gelip padişahın makbulü olmuştur. Sonra haç niyeti İle Hain Ahmet paşa ile Mısır'a varınca, İsyan mjan Ahmet paşa ile birlikte katlolundu. Büyük mezarlıkta Ahmet paşa Ue bir sofada gömülüdür. Yüz kıta eser yaz- mıştır. Ne fayda kl ancak bir namı kalmıştır. Bütün nüfusu ecel eUnde kalmıştır. HJçkea, nAkea, BJkes, Varkes ölüm derdine deva bulmadı. Yer yüzünde cihangir ve dilenci, havps ve avam ecel köprüsünden ge- çecektir vesselAm.

Hüseyin paşazûdç Mwır mollası İken ölüp, imam Şâfll türbeslnde- dlr. Üşt eşiğjnde tArlhl budur:

Hüseyn efendinin makamı dâr-t selâm

Sene 1023

Mehmet Ehli efendi, Tablp-zftde Abdurrahman efendinin biraderidir. Mesih paşa cAmll avlusunda yatar. AbdU&akl Eşşehir Dursun-ıAde efen- di Mısır mollası iken ölüp büyük mezarlığa gömülmüştür. Mimar cAde Mustafa'nın kabri İmam Ebülleya yanındadır. Ebubeklr Kefevl, keramet- lerlyle meşhur olup Şeyh Şahin yakınında gömülüdür. KızAyl Mehmetİç LinklerEdit

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.