FANDOMEÇS/15/59 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/61


ESKİ TAHT, BÜYÜK ŞLHİRE MENUF:

Kıptî dilinde Menuf, 30 demektir.Tufandan sonra yapılan şehirlerden biri Cudi dağı eteğinde Cude köyü, sonra Hasan toprağında Ariş şehri, sonra Menuf’tur.Hıtat’ı Makrîzî’nin yazdığına göre Musâ’nıcı Firavunu, Musul’dan çıkıp, Menuf’ta oturmuştur.Sonra Mısır’a hakim olmuş ve bu Menufu taht edinmiştir.Ama ilk defa imar eden, Nuh’un oğlu Ham’ın oğlu Baysar’dır.Bütün akrabalarıyla birlikte otuz kişi idi.Onun için bu şehire Menuf = Otuz demişlerdir.Bu baysarın kaynatası Kalimon kahin idi.Onun öğretmesiyle yer altından pek çok hazine ve define çıkarıp, ta Asvan ,Sudan, Foncistan’a kadar 700 parça şehir yaptı.Nil nehrini,hendese ilmi ile Mısır’ın bütün sokaklarına akıttı.Tufandan 1806 sene sonra Kalimon kahin ile birlikte öldü.İhramda gömüldü.Sonra oğlu Mısrayım padişah oldu.Fustat, yani eski Mısır’ı bu yaptığı için Mısır dediler.Bu da Menuf’u fevkalade imar etti.Sonra yine harap oldu.Sonra Zibake kızı Beaşir Delûke Melike olup Menuf’u imar etti.Kalesinin 70 kapısı vardır.Bu Deluke avrattan yirmi sene sonra Firavun doğup Menuf’u taht edindi.Nihayet İskender’in doğuşundan 120 sene evvel Buhtunnasır Suriye Mısır ve bu Menuf’u harap,Beni İsraili kebap etti.Bunun hazreti Yahya intikamını aldı:

Harap etmişti Bahtunnasır Mısır’ı

Ne eyvanın komuş idi ne kasrı

Garbiye adası toprağında Menuf kâşifliği başka hükümettir.Hâkimi Mirza kâşif idi.500 adamı vardır.Padişah parasını tahsil edip, kendisi senede yüz Mısır kesesi kâr eder.Bu Menuf’tan, bütün mültezimler, yüz yük akçe hâsıl olur.150 akçe şerif kazadır.320 köyleri vardır.Senede kadıya on Mısır kesesi mahsulü olur.Mültezimi Tarakçı-zadeye yedişer kese faiz kalır.Fakat Firavunlar kavmi olduğundan Mısır divarında bu Menuf fellâhı gibi,âsi,mel’un, inat,hayasız kavm yoktur.Her vakit köy ve kasabaları yağma ederler,kâşif ile cenk ederler. Fakat herhangi bir suçluyu kâşif katletmeğe karar verirse, akrabası gelip, paralar verip <<Katletme Buğ edip alay ile Mısır divanına götür>>diye yalvarırlar.Kâşif de ölüm meydanına götürür.Sigarasını içer, akrabalar ile görüşür.Sonra derisini yüzerler.Göbeğine gelince ölür.Derisine saman doldururlar.Elbiseleri giydirip, canlı imiş gibi bir ata

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.