FANDOM
EÇS/15/70 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/72

tekkedir. Yedi han, sekiz cocuk mektebi, bir küçük hamam, 200 dükkân vardır. Ulu câmi MAHALLÂTÜL MERHUM KÖYÜ:

Böyle denilmesinin sebebi şudur: Helâgû belâsından Bağdat’tan kaçan Abbasi Şehzadelerinden biri buraya gelip Mısır sultanına sığınır. Sultan da burayı ona verir. Mamur bir yer olur. Şehzâde ölür. Üçüncü günü mezardan gelmeğe baslar. Mezarı açarlar. Şehzâdenin yanında bir cins hayvan Şehzâdenin bazusundan yiyip almış. Hemen çıkarırlar. Yedi sene daha yaşar. Sonra tekrar ölünce nâşını Mısır’da Sitti Nefise yakınında gömerler. Tarihi ( Sultanül merhum İzzütdin bilâh) yazılıdır. Şehzâde hayatında iken ilmi nücum erbabı, cif erbabı( Sen bir kere ölürsün, yedi günden yine dünyaya gelip yedi sene yaşarsın) derlermiş.

Onun için buraya (merhum köyü)derler. Menufiye toprağındadır. 150 akçe şerif kadılıktır. Bağlı bahçeli bir yerdir. Nilden buraya kadar bir haliç gelir. Gemiler işler. 200 ev 40 mihrap olup ikisi câmi, geri kalanları e kadar geniş bir cadde vardır. Suyu hep kuyudur. Havasının letafetinden mahbubları metholunur.

GARİP TAŞ:

Bu şehirde kâşif sarayında somaki bir havuz içinde bir mermer yuvarlak bir değirmen taşıdır yüz camus çekemez. Ortası deliktir. Vaktiyle ölen şehzâdenin değirmeni imiş. Ama şimdi şeker değirmenlerini bir sığır çevirir. Bir adam hem sığıra (hay) der, bir eliyle de carhın ağzına kamış koyar.

MAHHALETÜL MERHUM ZİYARETGÂHI:

Evvelâ Şeyh Ahmed Bedevi’nin halifelerinden Şeyh Apdülvehhap Cevheri, şehrin kıble tarafındadır. Yanında bir tekke var. Buna yakın Şeyh Abdullah vasıtî, Bağdatlıdır. Kâşif sarayı önünde Şeyh Ali Acemi, Şeyh Mansur, Endülüsî, bu ikisi bir anda vefat etmişlerdir. Apdülvehhap Cevherî karşısında Seyyid Osman satdâvî. Sonra üç biraderler yani Şeyh allâme, Şeyh Deyyan, Şeyh Ömer… buraya aslâ hırsız giremez. Önünden geçerse ayakları tutulur. Çarşı içinde Hamza tekkesi içinde Seyyid Mehmed Acemî, şehzade ile beraber Acemden gelmiştir. Kera-İÇ LİNKLER


DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.