FANDOMEÇS/15/75 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/77


tıya uzunlamasına bir şirin kasabadır. 800 toprak örtülü fellâh evleri, 9 mihrabi (ikisi câmidir). 50 kadar dükkânı, 2 hanı, üç sebili, iki çocuk mektebi vardır. Buradan atlara binip batıya bir mülâkaya gittik.

MECNUN ŞEHRİ:

Nil kenarında yüz evli mamur bir beldedir. Bunu da geçip batıya Garbiyye toprağına gittik.İBRAHİM DESSUKİ KASABASI:

Garbiyye toprağında, Nilin 500 adım uzağında Çerkes Kaytas ağa itizamında 500 evli, misafirhaneli bir mamur yerdir. Evlâtlarından şeyhler vardır. Bahçeleri, 6 mihrabı, bir Salâtın câmii, (Sultan Kayıtbay yapısıdır, avlusunda 51 mermer sütun vardır. Mihrabı üzerinde, bu camiinin yapılmasına Sultan Kayıtbay emir verdi, yazılıdır), camiinin dört kapısı, bir abdest havuzu vardır.
KUTBULAKTAP İBRAHİM DESSUKİ ZİARETGÂHI:

Câmiin köşesinden üç kat içeride bir kubbe içinde gömülüdürler. Ahmed Bedevî kubbesi gibi süslü değildir. Birçok defa kıymetli avizeler asmışlar, ertesi sabah yerde bulmuşlardır. Yer tamamen mermerdir. Halı döşeli değildir. Kapısı kuzeye bakar. Bu kubbenin tam ortasında ağaçtan yapılmış kafes içinde yeşil çuha örtülü bir sandukadadırlar. Sâdâkattandır. Ahmed Bedevî ile çağdaştır. Ahmed Bedevî, ümmî olup ulûmu evvelin ve ahırından haberdar imiş. İbrahim Dessukî, zahir ve batın bütün ilimleri toplamış, müellif sultan imiş. Yüz cilt eseri var, selis şiirleri var. Yüzlerce keşif ve kerametleri vardır. Ömürleri boyunca gündüz saim, gece kaim olup nice kimseleri doğru yola götürmüşlerdir. Kubbesinin tepesinde yeşil bakırdan bir alemi var. Dünyanın bir tarafında büyük bir olay olsa veya padişah ölse, bu alem doğuya veya batıya döner. Onun döndüğü tarafta bir büyük olay olduğu anlaşılır. Osmnlı ülkesinde Sultan İbrahim şehit edildiği gün bu alem batıya dönüp durdu.

Hakir hazreti ziyarete geldiğim sırada bir Arap feryat ediyordu. Koynundaki bin altını bir yankesici aşırmış. (Ya İbrahim Dessukî, seni ziyarete geldiğim yerde param çaındı, lâyık mıdır, seni Allaha şikayet ederim) diye bağırıyordu. Halk toplandı. İri yapılı bir adam tpesi üze-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

                      
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.