FANDOMEÇS/15/81 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 15.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/15/83

Baş halife ve Şeyh Şlnnavl Ue baktık W «eyh vefat etmiş. Meğer şeyh. üç kazan su ısıtıp, kefenini hazırlayıp, çoluğu çocuğu Ue helallagıp dı- şarıya öyle çıkmış. Derhal ıeyh Slnnâvt, bin akçeyi lakaU salât İçin dağıttı. Ondan sonra yıkanıp, Ebürrlş hazretleri yanına büyük kalabalıkla namazı kılınıp gömüldü. Hamdolaun hakir, kendisiyle görüşüp hayır du- asını aldık.

Ebürrlş hazretlerinin menkıbelerine had yoktur. İsteyen Tabakat-ı Şu'ravlye baş vursun. Şeyh Ebürrlş, Ömer lbn Fârlz gibi bir âşık blllah tmlş. Dünyaya zerre kadar kıymet, vermezlermlş. Avlusunun kuzeyinde bir kubbe İçinde Şeyh Asım lbn (11 Şeyh Ebürrlş gömülüdür. Büyük ata- sından soara halifeli olmugtur. < ,

Bu aaltânenln dışında kuzeyde 300 adım uzakta Seyyld Atlyye ziya- reti var. BurhanI tarikinden ulu sultandır. Yine mevlût pazarı İçinde Şeyh Ebu Hevaş gömülüdür.

Diğer ziyaret ettiğimiz büyük evliyalar:

Şeyh Mehmed Edip, Cebbane câmti İçinde, Şeyh Ahmed Ebulabbaa Esatir, yakınında Mehmed Süyytıfî, buna bitişik Şeyh Ali Sakatı, bun- lara yakın Şeyh Ali Tancâvl, buca yakın Şeyh Naslreddln Fiat (Fas şehrinden Mulzüddln ile Kahlre'ye gelip lhşldllerln elinden Mısır'ı alıp burada ölmüştür), Şeyh ŞehzAde Yakubüddln (taç ve tahtı terkedlp ken- dine hidayet hak gelip, kutp oldu. Yırtıcı hayvanlarla beraber yaşardı) buna yakın Mehmed Acemi, ocun yakınında Sitil ÜmmU Şeyh l»mad, ona bitişik Şeyh Hazra, bunun yakınında Şeyh Burhaneddin.. Şimdi şehir dışındakiler! yazalım.

. Evvelâ Menyel câmllnin sol kapısında Şeyh Mehmed Ensarl, şehir içinde Şeyh Ebuttsuud Demenhûri, câminln mihrabı solunda gömülüdür. Şehir İçinde Şeyh Mücahit, Şeyh Şaban. Safaflar çarşısında Şeyh Ahmed Davudi (ulu sultandır. Hattâ, bir adam borçlu veya hırsız olup inkâr etse, bu Şeyh Davud mezarına (el vur) denir. Eğer hırsız olduğu halde el urup yemin ederse, derhal helûk olur' diye meşhurdur.) Binlerce klfll gelip burada haklı ve haksız ayrılır.

Kırklar câmll ziyareti, yine şehir İçinde Şeyh Rbû Şelıhe, Şeyh Ebû Yakup kabirleri vardır. Bütün bunların ruhlarına yâsinl şerif okuyup I himmetlerini rica ettik. 4 " « •

1083 Cemazlyelâhlresinin ilk günü Ebürrlş mevlûdunu temaşa ettik. Çöl mevlûdu olduğundan ta Fas. Merankeg, Cezayir, Tunus, Trablus, May, Borno. Afnu. Sudan, lsne ve Assuvandan kimseler gelir. Çeşitliİç LinklerEdit

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.