FANDOMEÇS/3/9 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/11
Bakınız

D Portal:EÇS .Şablon:EÇSindex :1.Cilt - Şablon:EÇSindex1 - 2.Cilt- Şablon:EÇSindex2 3.Cilt Şablon:EÇSindex3 - 4.Cilt :Şablon:EÇSindex4


Hükümet Merkezi ve İpek Yeri Bursa Konağının Vasıfları Edit

Hazreti Âdem Cennetten yere indikten sonra ilk defa tarih zabteden İdris Aleyhisselamdır. Sonradan Kıbtîlerdir 3ri bugün bile bir bir bütün olayları yazmaktadırlar. Sonra Yunanlılardır ki, bunlarm en büyük müverrihi (Madyan oğlu Yanko) nun kardeşi Yanvan'dır. İsrail oğullarının (Hicam) adında tarihleri var ise de inanılmaz. Hind tarihleri, Çin Hakanı tarihi, Acem, Arab, Frenk, Lâtin tarihleri de vardır. En son tarih-i Rum'dur. Bu tarihlerin hepsini tetkik eden tarihçilerle görüştüm. Hiç birisi, Bursa'nm kurucusunu yazmamışlar. Sadece (Süleymannâme), Tuhfe adlı eski tarihlerde şöyle yazılmıştır: «Süleyman Aleyhisselam taht üzerinde havada uçarken Ruhban dağının (Keşiş, yâni Uludağın) tepesinde durur. Dört tarafına bakarak veziri Âsaf Berhiyâ'ya (şu ferah yerde bir büyük şehir olsaydı ne güzel olurdu?) buyurdu. Cin ve devlerden olan yakmlan dediler: (Ya Allahin nebisi! Tufandan evvel burada büyük bir şehir ile bir eski kale vardı. O kaleyi can; kavmi yapmış derlerdi. Biz buraya askerle geldik, fethedemeden geri döndük. Sonra tufanda kale suya batarak nam ve nişanı kalmamış..» Hazreti Süleyman'ın emriyle periler oranın taş ve toprağını temizlerler. Kalenin burç ve duvarları görünür. Süleyman'ın emriyle şiddetli lodos eserek kapı baca meydana çıkar. Süleyman Aleyhisselam Bursa'nın batı tarafında bir "konak mesafede (Edincik) denilen büyük şehri yapıp Belkis'e taht şehri yapar. Hâlâ büyük köşkleri görünür. Ayasofya sütunlarının birçoğu bu şehirden gitmiştir. Süleyman Aleyhisselam her sene Belkis ile gelip bu Keşiş dağında


İç LinklerEdit

Tuhfe

Ruhban dağının

Belkis

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.