FANDOM


204.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
206.Sayfa


İlerde Tekrit’e verir.Sonra Bataih’de Şatta girer.Fırat’ın methi hakkında söylenen sözlerdendir ki Hz. Ali:

Ey Küfe’liler!Irmağınız olan Fırat’a cennette iki mizap karışır.

İmam Câfer Sadık da:

Fırattan bir kere içen üç veya yedi kere içmek ister.Bereketli büyük bir nehirdir. diye methederler.Eski Irak ahalisi Fırat’ın bereket ve menfaatlarını bilirlerdi.İki tarafına kubbeler,duvarlar yaparak aktığı verimli araziyi hakkile ekerlerdi.Suyunun birçok hastalıklara faydalı olduğa da yine Câfer Sadık’tan rivâyet edilir.Bu Fırat nehri ile bir de Âsi nehri arz-ı mukaddes hududunda akan yegâne nehirlerdir. Mübârek Nil bile çıkıp,ikinci iklimde,yâni Dimyat şehri ile Reşid kalesi önünde dökülür.Fırat nehrinin bir ucu ta Erzurum’un kuzeyinde olduğundan kışın donar.İşte Erzurum kalesinin tabiat sahibi olan ahalisi çoğu zaman bu Fırat suyundan getirip içerler.Fakat Erzurum kalesi içinde Cennet pınarı denilen bir su vardır ki,içimi âb-ı hayat gibidir.

Erzurum Kalesinin şekilleri: Bayır üzerinde dört köşe,köfeke taşından yapılmış yuvarlak,iki kat hisardır ki her iki hisarın arası yetmiş adımdır,Hisariçe derler.Etrafında hendeği vardır.Hendeğin eni seksen adım olup,derinliği yirmi zira’dır.Ama Gürcü ve Erzincan kapılarının hendeği o kadar derin değildir.Üzerlerinden köprü ile geçilir.İki kat demir kapılardır.Bu iki kapı arasında Revan’ı fetheden on parça balyemez vardır.Fakat Tebriz kapısı tarafında göze baş kaldırmış ve iç kaleye bitişik olmakla dıvar bir kattır,ama çok sağlamdır.Kirpi gibi top ile donanmıştır.Toplar hep Darağacı mahallesine,Gümüşlü Künbet tarafına bakar.Dış kaleye karşı,göklere uzanmış bir tuğla minâre gibi

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.