FANDOM


234.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
236.Sayfa


Bu hurma şarabından iç ki onun yerinde helva vardır.

Seni oruçlu sofunu kınamasından dâimâ korur.

Onun gıdasını pek tatlı gördüm ve cânı gönülden

Şu tarihi söyledim nimeti devamlı olsun

Daha nice kelime ve cümleleri vardır.Fakat biz bu kadarını yazdık.Etrafında olan kasabalarda gökdolak, moğol kavminin başka başka konuşma tarzları vardı ki inşallah yeri gelince yazılacaktır.

Bu Nahcivan sahrasında sağlam ve istihkâmlı kaleler vardır.Pek çoğunu gördük . Fakat av peşinde koştuğumuz zamana rastlandığında iyice seyredemedik. hepsinin sağlamı (Alınacak van) ki Molla Kutbüddin yapısıdır, seran, sumervan kaleleridir.Bu sonuncusunu Mervan-ı Humar (Emevi hükümdarı) yaptığı için sus-i mervan derler.

Nahcivan'da Han'dan İhsan ve Mektupları Alarak Tebriz Diyarına Gittik

Evvelâ kıble tarafına sekiz saat giderek Kesik Gümbet Konağına geldik. Burası bin evli, bağlı, bahçeli, üç camii, han ve hamamlı mâmur bir şehirdir.

Hüseyin Baykara Oğlu Mirza Rıza Ziyâreti: Şehir halkı buna Hüseyin Baykara'nın oğlu derler.

Sandukasının üzerinde Nâ- Murad in bahadır bin Hüseyin Baykara diye yazılır. Gayet yüksek bir kemerdir. Türbedarlar da Hüseyin Baykara sülâlesinden olup, Bu şehir, bu yerin vakfıdır dediler.

Oradan kalkıp yedi saat giderek Aras Büzürk Irmağına geldik. Baş tarafı evvelâ Van eyâletindeki Pinyaniç kürtleri dağlarından alıp, kuzeye doğru akar Zengi nehrine karışır. At ile geçit vermez, ulu bir sudur. buradan hareketle bir saat mâğmur, gülgülistanlık şehirler içinden geçerek Karabağ şehrine geldik.

Karabağ Şehri : Küçük Azerbaycan şehirlerindendir. Eğri fâtihi üçüncü Sultan Mehmed'in vezirlerinden büyük

İç linklerEdit

Dış liklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.