FANDOM


240.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
242.Sayfa

dan yer götürmez asker ile Tebriz'e gelerek birçok paralar sarf ile şehri yeniden yaptırdığı için şehrin ikinci kurucusu olmuştur. Şehrin bir tarafı Evcan Dağına, diğer tarafı Sehlan Dağına, bir tarafı Sencan ve Kız Dağına varup, Tebriz'in sûru evvelkinden kavi ve sağlam oldu.

Tibriz Kalesi: Etrafı tamamen altıbin adamdır. Hâlâ eserleri görünür. Üçyüz kule, üçyüz beden, altı kapı idi.Kâpılar Dervâzei Evcan, bâbı servan, dervâzei serzud, bâbı Şam gâzan, bâbı sevr, bâbı Tebriz ...

Bu kapıların herbirinde beşyüz asker muhafızlık ve bekçilik ederdi. Hûlâgû Han dahi bu Tebriz'i durulacak yer edünüp, bir taht şehri yaptı. Üçüncü kurucu olup pâdişahlara hükmetmeye uğraştı. Sonra Sultan Mehmed Hûdâbende yaptığı yeni bir şehri, Hûlâgünün Tebrizdeki köşkünü binlerce develere yükleterek götürmüştür. Bütün ağaç aksâmı öd ve serviden olup, erjenk nakışlarını seyredenin gözü kamaşırdı. Sonra Sultan Mehmed Gazan zamanında Hak ve adalet üzere hareket edildiğinden buralar o kadar mâmur oldu ki, Tebriz şehri, Liyan, Sencan, Evcan, Sehlan dağlarına dayanıp, cihanı süsleyen emsalsiz bir şehir oldu. Dört tarafına fırdolayıp sûr çekildi. Etrafını yaya adam dört günde ancak dolaşabilirdi. Abbâsîler zamanında yapılan kale de iç kale olmuştur. Ondan sonra Tebriz nice hükümdar ve pâdişah eline geçti, kâh harap, kâh mâmur olmuştur.

956 târihinde Süleyman Han buranın halkını itâat altına almış ve hâkimliğini de Şah Elkasmirzaya vermişti. Fakat 961 senesinde yeniden buraları Şiîrler istilâ etmiştir. Nihayet Osmanlı'lardan üçüncü Sultan Murad zamanında vezirlerden Özdemiroğlu Osman Paşa serdar olup, deniz gibi askerle Acem diyarına gönderilmiş. Çığala oğlu Sinan paşa da öncü olarak ileri yollanmıştır. Askerin himmeti ile şanlı Osman Paşa, Tebriz'i Erdebiloğullarından Haydar şa-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.