FANDOM


245.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
247.Sayfa


Kervansarayları: İki yüz kadar kervansarayı vardır.Zübeyde Kervansarayı,Şah Cihan Kervansarayı,Şah İsmail Kervansarayı,Pir Yudan Kervansarayı,Duhteri Şahı Cihan âlem Şah Kervansarayı meşhurlarıdır.

Tüccar Hanları: Yetmiş kadar büyük tüccar hanı vardır.Câfer Paşa Hanı, Külâh düzen pazarında,Bender Hanı,Begüm Hanı,Baba Hakkı Hanı meşhurlarıdır.

Bekâr Hanları : Yüzon kadar bekâr hanı vardır.Müstakim Hanı,Frehadi Hanı,Câferi Hanı,Firuz Han Hanı,Gevher Hanı,Çığalanzâde Paşa Hanı,Kelender Hanı.

Çarşı ve bedestanı:Hepsi yedibin dükkandır.Çoğu Halep tarzı kâgir ve sağlamdır.Her çeşit mal bu pazarda satılır.Büyük bir bedestanı vardır ki,birçok tüccarlar orada iş ve kazanç yaparlar.Bir kâgir,tek kubbe,büyük bedestandır ki, hiç bir yerde benzeri yoktur. Dört demir kapısı vardır , çarşıya açılır.

Ahalisinin yüz renkleri:Su ve havasının güzelliğinden pir ve civan (ihtiyar ve genç) bütün halkı zinde ve düzgün olur.Güzellerinin yüz renkleri handan gülü gibi lâl kırmızısı nazlı ağızları bukalemun hokkası gibidir.Kendileri uzunboylu,lâle yanaklı,beyaz renkli ,loş çehreli,ama gururlu ve kibirlidirler.Birbirleri ile olan münasebetleri lâtif ,sözleri şirindir.

Büyükleri ve âyânı:Kibar,eşaf ve âyan olmak üzere sapık mezhepli adamları çoktur.Ama avşari,dumdumi,dumyuli,halcani, terekeme ,gökdolaki kavmi çoktur.ticaretle Karun gibi paraya sahip olmuşlardır.Hepsi şii mezheplidirler.

Beden bilginleri(Hekimleri): Oniki bin kadar kan alan , tabib,cerrah, göz doktoru ve bilginleri vardır.Ama halkı bunlara pek muhtaç deildir.Bunların çoğu dağlarda bitkilerle uğraşır.

Şeyhleri: Yedibinden fazla sâlih,muvahhit (Allah'ın birliğine inanan),vâiz(va'z eden),nâsıl (nasihat eden)

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.