FANDOMEÇS/3/266 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/268


İran Toprağının Taht Merkezi Erdebil Şehri Edit

Irak toprağındadır. Azerbaycan toprağında Acem şahlarının ilk taht merkezi olup, Şeyh Safi'nin yeridir. Bir zamanlar Osmanlılar tarafından fethedilip, beylerbeylik olmuştur. Sonra yine Harcilerin eline düşerek kalesine harap ve ahalisinin sinesi kebab olmuştur. Sonra Dördüncü Murad'ın serdar-ı muazzamı cesur aslan Hüsre Paşa Hemedan , Dergezin, Erdebil taraflarını yağma etmiştir. Sonra Erdebil yine mamur olup, şimdi İran toprağında hanlıktır. Üçbin askeri, darogası, kelenteri, münşisi, kadısı, şeyhülislamı vardır. Şehir Sehlan Dağına bir günlük yoldur.Şehir geniş bir verimli sahranın tam ortasında olup, bir tarafında ab-ı hayata benzer bir gölcük vardır. İlk kurucusu Haykanyan melikelerinden Erdebil'dir.Kalesi, Hz. Ömer Basra'yı fethederek Acem diyarına yolladığı vakit korkudan yapılmıştır. Bu Erdebil eski zamanda çok büyük bir şehir olup, bir tarafı ta Sehlan dağına ulaşırmış. Şimdiki halde şehir ile dağının arasında iki fersah uzaklık vardır ki, her fersah onikibin adım olduğundan yirmidörtbin adım uzaklık olur. Bu dağın en üst tepesinde dünya durdukça beyaz kar görünür.

Erdebil şehrinin bütün suları bu dağdan gelir. Temiz ve lezzetli su olup, çok hazmettiricidir. Ahalisi şafii mezhebinden geçinirler ise de Caferi oldukları malumdur. Erdebil ile Tebriz'in arası yirmibeş fersahtır. Yüksüz bir atlı ile iki konaktır. Havası Erzurum'unki gibidir. Kışı şiddetli olursa da hububat ve ürünü çok olup, buğday mahsulünün bir kısmı gelecek seneye kalır. bir kile tohumundan seksen kilo hubu-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.