FANDOMEÇS/3/279 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/281


Sultan Murad Han da esir ettiği Revan hanı Emir Gûne ile diğer hanları önüne katar. Yolda Emir Gûne Hana Halep eyâleti verilir. Fakat kethüdâsı Murad Ağayı katlettiği için, Halep eyâletinden aznolunup, Küçük Ahmed Paşaya verilir. Emir Gûne Yusuf Paşa da İstanbul’a gelüp, pâdişâha müsahib olur.

Sonra Acem şahı yüzbin askerle gelüp, Revan kalesini döve döve amanını keser. Tabanı Yassı Mehmed Paşa, Revan’da bulunan imdadına yetişmez. Yedi ayda kale içindeki zâhireler ve barut biter. Sonunda bir gece Murtaza Paşa elmas yüzüğünü yutup, vefat eder. Ertesi sabah Osmanlı askeri aman ile kaleden çıkıp, kaleyi şâha teslim ederler. Fakat asker giderken, Kızılbaş askeri tekrar hücum ederek, kimi şehid ederler, kimi de kendilerini Aras Nehrine atarlar. Nehre atılanların bir kısmı kurtulup, Kars ve Bayezıd kalelerine düşer kurtulurlar. Sonra Dördüncü Murad bu acı haberi işidüp, iki yerden himmet kemerini beline bağlar. İmam-ı Âzam efendimizin mezarı olan cennet gibi mâmur Bağdad’ı Acemlerin elinden kurtarmaya çabalar.

İşte 1045 tarihinden beri Revan Acemlerin elinde olup bu şekilde mâmur olmuştur. Fakat kalesi yalın kat duvar olduğundan şiddeti hücuma tahammül edemez. Kale, Zengi nehri kıyısında olup, güneyden kuzeye uzunlamasınadır. Çok ensizdir. Hâlâ duvar ve bedenlerinden Dördüncü Murad toplarının izlerı görünür. Bu kalenin Ferhat Paşanın bina ettiği yerleri kırk Mekke zira’ı yüksekliğindedir. Ama Tokmak hanın yaptığı yerler elli zira’ı uzunluğunda, yirmi zira’ enliliğindedir. Zengi nehri tarafında hendek yoksa da mazgal delikleri çoktur. Güney, doğu, kuzey taraflarından hendekleri vardır. Fakat sulu yerde olduklarından o kadar derin değillerdir. Hendeğin bazı yerleri yüzeli zira’ enindedir. Üç tane kuvvetli demir kapıları vardır. Tebriz kapısı güneye açılır.Meydan kapısı kuzeye açılır ki, buna Yayla kapısı da derler. Çevkan Meydanı bu taraftadır. Biri de


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/3 Evliya Çelebi Seyehatnamesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.