FANDOMEÇS/3/7 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/3/9
Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı
Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı


Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Resimleri
Evliya Çelebi/Video
Evliya Çelebi/Animasyon
Evliya Çelebi/VP
Evliya Çelebi/WP
Evliya Çelebi/Sözler

Evliya Çelebi/Hayatı

Evliya Çelebi/Yenişehir

Evliya Çelebi/Proğramlar
Evliya Çelebi/Sempozyumları
Evliya Çelebi/Konferansları
Evliya Çelebi/Seminerleri
Evliya Çelebi/Tebliğleri
Evliya Çelebi/Sunuları
Evliya Çelebi/Tiyatroları
Evliya Çelebi/Orotoryoları
Evliya Çelebi/Piyesleri
Evliya Çelebi/Müzikalleri
Evliya Çelebi/Baleleri

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler
--- Evliya Çelebi ve Kavimler
Evliya Çelebi/Tatarlar

Evliya Çelebi ve Ülkeler

Evliya Çelebi/Türkiye

Evliya Çelebi ve Bölgeler
Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

Evliya Çelebi ve Vilayetler
Evliya Çelebi/Mersin
Evliya Çelebi/İstanbul

Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 3. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


beraber okumağa başladılar. Âşıkane, sadıkane bir Hüseyin Baykara faslı oldu ki zevk erbabının ağızlarından salyalar aktı. Bu zevk ve sevinçle Heybeli adasının önüne vardık.


Heybeli Adasının vasfıEdit

İstanbul'a 18 mildir. Çevresi fır­dolayı dokuz mildir. Mâmurdur. Bir manastırı var. Yılda bir kere Rumlar kayıklarla gelip ziyaret ederler. Ada halkı hep zengin Rum reisleridir. Âb-ı hayat gibi suyu ve gönül açıcı bağları vardır. Hâkimleri Bostancıbaşı ile bir yeniçeri yasakcısıdır. Oradan kalkıp uygun gün ile parlayan şimşek gi­bi şakıyarak beşinci saatta Mudanya sahiline varıp demir attık.

Mudanya'nın vasfıEdit

Bu şehir, Kostantaniyye tekfuru ­nun kızı (Mudanya )'nın yapısıdır.

Hakire gurbet diyarında üç cuma namazı bu şehirde nasib olmuştur.

Denizde liman bir iskeledir. Gelip giden gemiler için emin bir limandır. Çünkü Mudanya, İstanbul Halic'inin kıblesinde (güneyin­de) bir bucakta olduğundan yedi rüzgârdan muhafazadadır. Ama kuzey rüzgârlarından o kadar emin değildir.

İskele ba­şında gümrükhânesi vardır. Gelen ve giden gemilerden, ka­radan gelen tüccardan pâdişâh öşrü (onda bir) alınır. On yük akça ile iltizam emânettir.

Şehir, deniz kenarında bir geniş sahada olup, kalesi bir alçak kapalı yerde taş binadır. 721 tarihinde Orhan Gazi şehzadeliği zamanında, Babası Os­man Gazinin izni ile bu kalevi evvelâ fethedip bir daha kâ­firler almasın diye yer yer yıktırdı. Fakat kolayca tamiri mümkündür.

Şehir, Anadolu eyâletlerinde Gazi Hüdâvendigâr sancağının; voyvodalığıdır. Yüzelli akçalık kazadır. Kadı­lığı senede (2000) kuruş getirir. Bazı defa da Bursa mollası-şmaklık bahası ihsan olunur. Hoş kazadır. Üç camii, yedi mihrabı, mescidi, üç hanı, bir hamamı, iki çocuk mek­tebi, ikiyüz kadar dükkânı vardır. Halkı Rumdur. Su ve ha­vasının letafetinden Rum güzelleri çoktur. İnciri, üzümü, şirası meşhurdur. Hele sirkesi bütün dünyaya dağıldığından bu şehire (Dâr-ül-Hall — sirke eri) derler. Sonra atlarımıza binip kıbleye doğru (güneye) bağ ve bahçe içinden geçerek


(1) Nilüfer (asıl adı Holofira) Hatun, Bilecik Rum Tekfurunun nişanlısı idi. 698 (M. 1298) tarihinde Osman Gazi tarafından esir edi­lerek, oğlu Orhan Gazi ile evlendirilmiştir. Süleyman Paşa ile, Murad Hüdavendigâr, bu hatundan olmuşlardır.

İç linklerEdit

Hüseyin Baykara faslı

Dâr-ül-Hall

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.