FANDOMEÇS/4/100 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/102


dan kılavuzlarımızın ayaklarına at kılından paçılalar (1) giydirerek belin biraz ilerisine vardılar. Fakat hepsi kara gömüldü. Ne paçıla belli, ne de el, ayak!.. Asker arasında birçok dedikodu olup bütün deve katarları ve bu kadar hazineler yerle bir olarak kar ve yağmur içinde mahvoldu.

Herkeste bir telâş, feryat ve figan başladı. Sonunda evvelâ sekbanlar, sarıca kaltabanları, tatar askeri bayrakları kaçıp herbiri bir tarafa paramparça oldu.

Velhasıl paşa bir türlü Direklibelden geçmeyip, geride kalan asker ve ağırlık ile bin güçlük çekerek 6 saatta Gümüş şehrine girdik. Satırların gümüş kuşak ve taslarını bu şehirde pişirip yedik. Üç gün burada kaldık. Havada da biraz rahat ve sükûnet göründüğünden yeniden hayat bulduk. Ama her kim ki ateş başına oturdu, gözlerine tizab gümüş suyu inerek görmez oldu. Evlere girilmeyip bahçe, dam ve çatı al- tında duruldu. Ateşe bakmayan körlükten kurtulup, gözü açık kaldı.

Ama şehir içinde 17 adamın el ve ayakları kışın şiddetinden dondu. Bıçkı ve destere ile kesilip katran kazanına batırıldığı vakit feryatları gökleri tuttu. Fakat bu Gümüş şehri halkı hepimize Hazreti Hızır gibi yetişip misafirperverlik ettiler. Cenabı Hak, bu şehir halkının izzet ve vekarlarını ziyade edip gümüşleri gibi her İki dünyada yüzleri ak ola!.

Gümüş şehri: Kayser yapısıdır. Dânişmend oğullarından Melik Gazi fethetmiştir. Sonra Yıldırım Han Amasya fethine giderken bu şehir ahalisi anahtarları Yıldırım Hana hediye etmişlerdir. Onun için hâlâ gümüş şehri ahalisi vergiden affedilmiş olup, gümüşhâne hizmetine memurdurlar. Amasya sancağı toprağında iltizam ve büyük emânettir. Her sene iltizamı için, devlet kapısı ycUuiş kanat halis gümüş, bin (1) Kar UMrtnde yürümece mahsus, bir nevi hususi vasıta..

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.