FANDOMEÇS/4/101 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/103


olmuş at çulu ve tobrası veren muhasebesine mahsup ederler.Osmanlı ülkesinde yetmiş yerde gümüş madeni kap bunun gümüşü gibi halis cevher hiç bir diyarda yoktur.İnsan eline alsa hamur gibi ezilir. Gümüş ateşten, beyaz süt gibi çıkıp pâdişâh damgasına gelir. Yer altında yedi damar Allahın emriyle günden güne kaimdır. Bu şehrin bütün ahalisi çoluk çocuklar ile gümüş çıkarmağa hizmet ederler. Hâkimleri gümüşhâne eminidir. Yüz akçalık kazadır. Senelik kadısına yedi kese hasıl olur.Şehri harabe oluyor.. Kalesi de yer yer yıkılmadadır. Bir yüksek yığın üzerinde dört köşe bir harab kaledir. İçinde hiç bir şey yoktur. Sipâhi kethüdâyeri, yeniçeri serdarı vardır. Şehirler tahta örtülü altlı üstlü bin ev vardır. Onbir mihrabıdır,çarşı içindeki câmiinin cemâati çoktur. Ermişlerden bir imâmı vardır. Gerçe hastahânesi yoktur. Ahalisine hastahanelik eder. Bir hamamı, bir hanı, bir tekkesi, üç çocuk mektebi var. Halis gümüşten at çulu ve torbası meşhurdur. Bağlarında lezzetli üzüm olur. Şehrin toprağı maden aramak İçin tepe tepe yığılmıştır.

Bu şehirde üç gün kalıp, sonra hareket ile güneye beş saat giderek Dankaza? köyü ne geldik. Amasya topunda Sîmüş kazâsının yüzelli evli mâmur köyüdür. Burada Koca Şaban Paşa çiftliği yakınında Bardaklı Baba Sultan Ak abalulîan, ziyâret yerleri vardır. Oradan müşâvere ederek kırk dilim denilen dağ tarafına yöneldik. Kara kar yağdığından büyük zahmet ve meşakkatlar çekerek o tipi içinden geçtik. Sıcak Türk evlerinde Allahın kullarına zulüm ederek, lokmacılık edip ateş başında rahat etraf edinmiş olan askerin Kırk hafta diller - kırk elli dilim olup beli geçmekte beller büküldü.Kışın şiddetinden el ve ayakları dökülüp, bir kısmı geriye tırnaksız geriye geldiler. Hemen kethüdâ ağa nice eli ayağı tutar yiğitlere bol para dağıtarak, kilim ve keçeleri parçalatarak, deve ve katır katarlarının ayaklarına bağladı. Yüzbin azab ile hayvanlar Kırkdilim dağını aştılar.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.