Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages


EÇS/4/103 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/105


cağı toprağında 100 evli Müslüman köyüdür. Burada hava biraz açık gidip mâmur köylerden geçerek Çorum kalesine geldik.

Çorum kalesi: Selçuklulardan Arslan Şâhın yapısıdır derler. Suyu ve havası lâtif olduğundan Kılıçarslan Şâh oğlu Yakup Mırza'yı ve yüzlerce diğer Çorlulu hastaları bu şehre göndenp iyileştirdiği için adına Çorum denmiştir. Ama vilâyet ileri gelenleri Çor Rum'dan bozmadır derler.

Sonra Dânişmend oğullarının eline düşmüştür. Oradan Yıldırım Hana geçmiştir. Sivas eyâletinde sancak beyi merkezidir. Beyinin hası 300.000 akça olup, 19 zeâmet 310 toa- rı var. Alay beyisi çeribaşısı vardır. Yüzelli akçalık kazâdır. LdJinasenSe tae has olur. Şeyhülislâm, nakibül eşrâfı âyân ve eşrâfı, kale ağası, nafileri, muhtesibi, şehir nâibi, şehir subaşısı vardır. Sipâhi kethudâyeri, beyi kadar gösterişli hâkimdir. Kapıkulu serdarı da azametli adamdır. Çünkü bu Çorum sancağında asker tâifesi gayet çoktur. Eşkiya ve zorba yeridir. Hattâ bizim paşayı bu şehire kondurmak istemediler. Araya uzlaştırıcı girip şeriyye mahkemesi de yaftalar verdi. Bütün şehir evlerinde üc gün kalmak ferman olundu. Şehir kırkiki mahalle ve kırkiki mihrabdır. Dörtbin üç- yüz bağlı bahçeli evleri vardır. Ama Sultan Alâüddin câmiini Süleyman Han mâmur etmiştir. Çarşı İçinde Mimar Sinan afca yapısı olup cemâati çoktur. (Tahü (Bcv câmii). (Defterdar câmii). (Medrese câmii). (ARa câmii) meşhurlarıdır. Fakat Murad Han câmiinden güzeli yoktur. Hamamlarından Yeni hamam gayet lâtiftir. Tokat'ta Ali Paşa hamamına vakıftır. Beyler Çelebi hamamı meşhurdur. Kırk kadar saray hamamları vardır. Yedi yerde dâha Murad Getfi medresesi mamur ve meşhurdur. On bir çocuk mektebi, yedi hanı vardır. Onsekiz yerde âbı hayat sulu çeşmeleri vardır. Bu konak yerden Süley-


İç linkler[]

Dış linkler[]