FANDOMEÇS/4/105 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/107


dediler. Ricaları kabul olup hepsi azad olundu. Fakat katledilseler gerekti. Bunlar da şehir kadısına gidip mirliva Ali beyi mahkemeye davet ederler. Nefir-izam emirleri ve hatt-ı şerif lerini (pâdişâh yazısı emri) çıkarıp:

bütün askerini şehir içinde çevirelim. derler.

Fakat şehrin büyükleri:

Vallahi bu iş bu şehirde olamaz. Onlar can ve başa kalmış on bin ateş kılıçlı adamlardır. Bunlara el kaldırırsak beyi şehri ateşe verirler. Malımız alan Ulan, çoluk ve çocukumuz giryan ve perişan olur. Bu kış gününde kande (nereye) gidelim? Bunların isyan edip dosdoğru Vardar Ali Paşa ya gidecekleri muhakkaktır.

diye kapıcıbaşıya inandırıcı cevap verdiler. Göz açıp kapayıncaya kadar bu sevinçli haberi şehirliden biri paşaya götürdü. Paşa herife ihsânlar etti. Paşa kapıcılar bölükbaşısını mahkemeye gönderip:

kapıcıbaşı bu anda atlanıp (ala binip) yoluna gitsin! Yoksa yüzünü tulum bürüp geldiği yere gönderirim! dedi.

Ayrıca bölükbaşlar tâyin edip hepsini şehirden sürdü. Ertesi günü bu üzüntü verici halleri yazıp Vardar Ali Paşaya atlı tatar ile gönderdi. Ondan sonra bütün şehir hal- kına nimetler dağıtıp onlarla müşavere ettiler. Vilâyet tâyfını gördüler ki bu bir şânı yüksek vezirdir, bir şultanlı halûk kişidir dediler ki:

Sultanım! Gafil olma! Sakının, istanbul tarafına gitmeyin! Vardar Ali Paşayı kollayarak gidiniz! Aranız bir iki konak olsun! Şimdi saadetle geri dönüp, lokmacılık ederek Tokat ve Kazova gibi bolluk yerlerde dolaşın. inşallah günden güne cemreler düşüp, havanın, kışın şiddeti def olur. Bu şekilde hareket edin dediler.

Doğrusu en güzel tedbir de bu idi.Bu Çorum yakkınında Şeyh Divanı Çelebi bir Aşık Pa- şa ziyâret yeri vardır. Kendisi Orhan Gazi şeyhlerindendir. Birçok yazılmış eserleri vardır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.