FANDOMEÇS/4/107 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/109


larıyla beraber nehre girince Allahın emriyle, bir tipi, boran,karanlıklar, gök gürültüsü, şimşek oldu. Irmak coştu. Katar ve seyishâne ve diğer yükler nehire yayılıp gelirken, Kızılırmak coşup harman gibi buz parçaları getirmeğe başladı. Meğer Çaşnigir köprüsü yakınında birkaç gündenberi nehir donup kapanmış, böylece boşanınca bu kadar insan birbirine karışıp çörçöp gibi gitmekte.. Ve bu halde yine karşı taraftan ağırlıklar nehire girmekde...

Beri tarafta mal sahibi şahbazlar aman, ümmeti Muhammedi diye feryat koparmakta idi. Paşa dahi bu sırada mehterhâne döğdürerek (mehter çalarak) nehire geldi. Kurt kasabası âyânına haber gönderip askerden dahi katır, deve, seyishâne kurtarana büyük miktarda mal ve rr.enal vaad etti.

Askerin kimi beri tarafta, kimi karşı tarafta divane gibi nehir kenarında seğirtirlerdi. Nice cüretli yiğitler yüzücülük edip denize girer, kimi boğulur, kimi de yüzerdi. Deve ve insan katarları birbirine karışıp bir yandan kurtulanları bir kenara çıkarırlardı. Bazı Kürt ve Türkmen yiğitleri o müthiş soğukta soyunup, yüzerek nice deve, katır, seyishâneyi karşı tarafa geçirirdi. Fakat karşıya çıkanların elbisesi beri tarafta kalıp, orada kendilerine elbise veren olmadığından çoğu soğuktan donardı. Ancak Kızılırmağa buz parçaları gelmezden evvel geçer, ağırlıklar kurtulup, nice nice katır, deve, kısrak katarları yükleriyle kayboldu.

Seher vaktinden ikindiye bu kadar hasârat olup, mal ve menalinden kullarından ayrılmış ağanın hesabı yok idi. Boğulanların çoğu karakullukçu, katırcı, sekban ve sanca idi. İkindiden sonra buz ve borandan eser kalmadığından o vakit geçen tatar, deli, gönüllü, ağalar korkusuzca ve selâmetle geçtiler.

Bundan yine o haşarat ile Bardaklı belini geçip Kurt deresi köyü ne geldik. Bura halkının çoluk çocuklarını kapı ilı^ui eiiiy iJioauMiûuıu berkidim kaı'uu ımüiıe ıiıiauıiar. Bu yüzden nice evler mahvoldu, yıkıldı. Üç masum öldü. Ha-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.