FANDOMEÇS/4/108 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/110


kir bu hâli görüp: Ayû! (Acaba), Cenabı Hak bir gün bu askere nasıl belâlar gönderecek? diye düşünceye daldım.

Bardaklı Baba menkıbeleri: Adı geçen kasabanın Bardaklı Baba denilen bir aziz ziyâreti var. Hacı Bayramı Veli halifelerinden imiş. Nice keşif ve kerâmetleri görülmüş.. Bunlardan biri:

Kendisi geçinmek için bardak yaparmış.. Her vakit abdest tazelemek için bardak taşırlarımış. Fakat fukaraları o bardaktan abdest alırlar, yine tatlı suyu ağzına kadar dolu dururmuş.. Hâlâ o bardak, mübârek mezarında durur. Onun için Bardaklı Baba derler. Hakir, türbedarın izniyle bardağı indirip su ile doldurarak abdest alayım derken, bir de gördüm ki su ile dolu.. Ama üzerinde kırk yıllık toz duruyor. Tekkede oturan, paşa imâmı, nice paşalar, bu bardağın destinin böyle nice senedenberi su ile dolu kaldığına kanidirler. Türbedara:

Bu testiye su koymadın mı? diye yemin verdiler. Onlar da:

Hi*» te kelli!. Kırk, elli senedenberi bu kubbede asılı durur. Biz de bu Kvlly» ala İndirip abdest alayım derken, Allahın hikmeti lb- rltf su Ue dolu buldu.

dediler. Ama İbrahim efendi ve diğer ahbablar:

Evliya Çelebi! Gel İmdi, suyu ile yine yerine asalım!.

dediler. Bu fikir taraf taraf doğru görüldü. Hakir ise acemilik yüzünden teassub edip:

Elbette bu aıtıin ibrltf ile abdest alırım..

diye bismillah diyerek, şartı, kayıtlan, âdâbı ve mendubu ile o sudan abdest aldım. Kullanılan suyu leğen içine koyduk. Burca burca zemzem gibi kokmağa başladı. Ama ıonk yiııe eoku»ı gibi ıloîu daiuyo.Oü. IL*y;c.ttc UaîSuv.. F:f şanın imâmı dahi hayret edip:


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.