FANDOMEÇS/4/109 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/111


Evliyâ Çelebi, ben de teberrüken abdest alayım...

dedi. O da abdest aldı. Velhasıl dört kişi o ibrikten abdest aldı. Yine ibrik temiz su ile dolu kaldı. Hepimiz şaşırıp kaldık. Yine dualar ederek ibriği kubbeye asıp oturduk. Fakat leğen içine dökülen kullanılmış suyu şeyhi Bekir dede alıp muhafaza etti. İbrik, kırmızı çamurdan yapılmış ve karnında Ra'd sûresinden (Enzelc minessemâi rr.âen...) yazılı olup altında rakam harfleriyle (66626) adedleri ve üç (Kâf -K). üç (Cim-C), bir (Mim_M), bir ayak ve bir bardak resimleri vardı. Hakir Allah rızası için azizin mübârek ruhu için bir hatmi şerif okuyarak, rühâniyetinden imdat diledim. ÂşinaIık etmiş olduk. Kabir ziyâreti, kalb kasavetini getirir. Kabir ziyireti hakkında Cenabı Peygamber (bir işde hayrete düştüğünüz vakit, kabirdekilerden yardım isteyiniz buyurmuştur.

O sırada dergahın kapısı tarafında, kucağında bir masum ile bir hatun göründü. Azizin kabri önüne masumu koyup başını açarak saçını karmakarışık eyledi.

Oğul! diye feryada başladı. Meğer katırcılar, hatunun evine konup masumu kar üstüne atmışlar. O da gece soğuktan ölmüş. Kadının ardısıra nice fukara, zayıflar, balta ve mızrak ile yaralanmış ihtiyar ve vekar sahibi kimseler hor ve hakir, tekkeye gelip mübarek yere girdiler. Bir ağızdan bedduaya başladılar.

Hakir bir ihtiyarın hakirâne mübârek elini öptüm:

Sultanım! Ben imam efendinizin evine kondum. Adamlarım ve atlarım kar üstünde yatar. Lûtfeylen.. Bana ve paşaya beddua etmeyin!.

diye rica ettim.

Seni biliriz. Ama sana bulamaç, palamaç, gülemeç aş getirmiştik. Kabul edip istememişsin. Sizi Allah karadan, kazadan.. Aşıp yorulduğun yerde yaramaz işten saklasın ama ağaları, sarıca ve sekbanların hemen Allah belâlarını vere..

Nldcîîm. Kurt girc3İ bcğr.Jan doyduktan iö..ıa iicuk daiiu. girdiler. Ol kızıl başlarına çanak çekip «bre ölesi!. Bize


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.