FANDOMEÇS/4/112 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/114


demişler. Hemen Şeyh Şâmi elindeki âsâsının ucu ile yere işaret eder. Oradan tabi bir su fışkırır. Halen adına Ayn-ı asâ (asâ pınarı) derler.

Asi hazretleri, câmileri yanında bir yüksek kubbede gömülüdür, Câmi kendilerinin yapısıdır. Minârelı ve kurşun örtülü değil ama mihrab duvarı çok geniştir. Mihrabı çok enlidir. Mihrabında Kufi ve müsta'sami yazı ile Küllemâ dahale aleyhâ zekeriyyel-mihrab âyeti, âyet'el Kürsi, Amenerresûli.. âyeti yazılıdır. Mihrabın iki tarafında acaip sanatlı iki mermer sütun var. Mihrabında gayet güzel ve ince iş vardır. Mihrab. şeyhin kendi el işidir derler. Hayfâ ki o sanat da kerâmete bağlıdır Burada hatıra şu beyit geldi: Hazrem Şeyh Şini gelüb tijirrl eyledik çok ıükıir Hakk a yine htttn o İbidet eyledik.

Buradan kuzey tarafa giderek Hüseyin afca köyü ne geldik. Burada Hüseyin aga büyük ziyâfet edip, paşaya bir at verdi. Oradan ilen gidip Kalecik büyük kalesine geldik.

Kalecik: Bursa tekfuru Serdene adlı kral burasını kızı için yapmıştır. Sonra Kastamonu hâkimi Topal Bayezid eth. etmiş, ve Osmanlılara baş eğmeyip, nice köy ve obalara el uzatmağa başlamıştır. Nihayet Yıldırım Bayezid Han bir gün birdenbire bu kaleyi basıp fetheyledi. Hâlâ Kângi sancağı hükmünde has ve subaşılıktır. Yüzelli akçalık şerif kazâdır Kadısına senede dört kese has olur. Kethüdâ ve yeniçeri serdarı, müftüsü, nakibüleşrâfı, âyân ve eşrâfı, kale ağası, yirmi kadar kale neferleri vardır.

Kalecik şekilleri: ilmesi küçültme edatıdır. Yâni Küçük kale demektir. Ama bu kale göğe baş kaldırmış, yalçın kaya üze-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.