FANDOMEÇS/4/124 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/126


gün de Yaban ovası nda gezdik. Bu da Engürü sancağı içinde yüz parça mâmur köyü hâvi olup, subaşılıktır. Hafta pazarı olur. On gün de Çorba kazasını gezdik. Seksenaltı parça köyü olup, yüzelli akçalık kazâ ve subaşılıktır. Bu da Engürü toprağındadır. Bu kazâlarda tam bir ay gezip, Engürü yakınında Harzemşah nevruzuna ulaştık. Bütün bitkiler, birden baş gösterdi. Allaha hamdolsun havalar mutedil oldu. Fakat ağır yük- leri gece gündüz bindirip indirmeden âciz kaldık. Nefiriam korkusundan zırhlarımız sırtımızda uyuduğumuzdan rahatsızdık. 1058 sene rebiülevvelinin birinci günü yine Hüseyin Gazi köyü ne geldik. Birer ikişer kere misafir olduğumuz evler pek çok ama, burada Hüseyin Gaziyi ziyâret ederken kendiliğinden hatıra şu beyit geldi: Gelip gittik ile niyazı Bize himmet ide Hüseyin Gazi Buradan yine kuzeye giderek, mâmur köyler içinden geçip Engürü 'ye ulaştık. Ankara şehir ve büyük kalesi: İlk önce konakçılar tuğlarıyla şehire girip şer'iyye mahkemesine varınca, bütün vilâyet âyânı: Paşanız Erzurum'a kapanıp celâli olmak istedi. Eski suçu meydana çıktı. Halen onbin asker toplayıp Vardar Ali Paşa da celâl olmak için birleşmiştir. Biz sizi padişahın kalesine komazız.. dediler. Ama burada paşa efendimizin satılmış çırağları çok olduğundan üç gün misafir olup kalsınlar dediler. Bunun üzerine mahkeme tarafından ikibin yaftalı yazılıp paşayı Çavuşzâdenin evine kondurmağa karar verdiler. Ertesi gün büyük alay ile Engürü kalesi ne girdik. Bu alayı şimdiye kadar Engürü görmemişti. Halk karşılamağa çıkıp kaleden de 21 pare ısaiâ gclüiu) U^a atıldı. Paşa inip bütün âyân ve büyükler hediyeler ile geldiler. Hakîr dahi beşyüz akçalık molla olan sâdâtı kiramdan Kederzâde


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.