FANDOMEÇS/4/125 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/127


evinde misafir oldum. Doğru Hacı Bayramı Veli yerine giderek yüzümü sürüp mübârek ruhu için bir hatmi şerif başladım. Ahdimiz üzere Balıkhisar köyü nde Cenabı Hakkın hiç haberimiz yok iken ihsân buyurduğu keselerden yüz kuruş kadarını tekke fukarasına taksim edip hayır dualarını aldım. Sonra şehrin temâşâsına koyulduk.

Aııkara kalesi şekilleri: İlk yapıcısı Rum Kayseridir. Sonra nice hükümdarların eline geçmiştir. Sonra Kütahya pâdişâhlarından ve Ger- miyan oğullarından Yakup Şah ile veziri Hezar Dinar'ın himmetiyle İslâm eline geçmiştir. Sonra Osmanlıların çıkışında Yıldırım Bayezid Hanın eline düşmüştür. Kalenin kuzeyinde bir konak mesafede olan Erkek su denilen köy tarafından bakılsa kuğu gibi görünür. Mâmur olup üzümü çok olduğundan adına Engürü demişler. Bazıları kalesi angarya ile yapıldığından Ankara denilmiş derler. Tuhfe tarihinde Rum Kayseri Heraki bu kaleyi yedi kat ile bağışladığı ve sardırdığı için adına Selâsil kalesi derler demiştir.

Defterhânede adı Ankara'dır. Gülen gül gibi beyaz bir sur ile çevrilmiş, zabtı güç bir kaledir. Hâlâ Anadolu toprağında başka sancak beyi merkezidir. Nice kere arpalık yolu ile üç tuğlu vezirlere ihsân olunmuştur. Kanun üzere paşanın hası (263.400) akçadır. Livasında 14 zeâmet, 257 timar var. Alaybeyi, çeribaşısı, yüzbaşıları vardır. Sefer sırasında askeri cebelileriyle 3000 asker olur.

Mirlivanın sancağı altında timar erbâbı bulunmazsa, timarı başkasına verilir. Paşasının eyâletindeki hası subaşılıktır. Şehir Subaşısı, Murtat ova subaşılığı, Yaban ova su- başılığı, Çubuk ova subaşılığı, Çorba subaşılığı paşa hasından olup senede kırkbin kuruş has olur. Beşyüz akçalık mevleviyettir. Mollasına senede yirmi kese has olur. Şeyhülislâmı Kederâde adlı bpsv()7 pk^r~ı.n.«T

ir : J...1»... ...v^.uAİ, uıll yüz ilmiye mansıb'arma sahip olmuş kadı ve âyânları ve di ğer büyükleri ve eşrâfı hesabsızdır.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.