FANDOMEÇS/4/126 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/128


Sipahi kethüdaları, yeniçeri serdarı yerine azametli yeniçeri çavuşu vardır. Bütün ahalisi kadı ve asker tâifesidir. Şehir nâibi muhtesib ağası, gümrük emini, üzüm ve damga ağası olup başkaca emanettir. Senelik kırkbin akçalık iltizamdır. Kale ağası, azablar ağası, cebeci ve topçubaşıları, silâhlı kale neferleri vardır.

Asıl kalenin şekilleri: Bir yüksek dağın tâ tepesinde dört kat beyaz taştan ya- pılmış bir sağlam kaledir. Katlar birbirinden yüksektir. Her tabakasının arası üçyüz adımdır. Her kat duvarının yüksekliği altmış arşın kadar yüksektir. Her duvarın genişliği ve eni onar Mekke zırradır. Temellerinin altı, kemer binalarla, boştur derler ama görmedim. Boş olması da, kuşatma sırasında düşmanın kale altına girip lâğım atmasını menetmek için imiş..

Bu iç kaleden kıble tarafa yan düşürüp, doğudan batıya uzuncadır. Batı tarafı dört kat birbirinden geçme demir kapılardır ki her kapı arasında asma demir kafesler hazır olup demir zincirlerle asılıdır. Her kafesin demirleri, bazu kalınlığı kadar vardır. Kuşatma sırasında kale duvarı içinden aşağıya kapılar önüne bırakıp siper ederler. Bu kapıda- ki kırmızı taştan yapılmış eşik ve kapı üstü başka kalelerde görülmemiştir. En dış kapı ki Atpazarına bakar, batı tarafa açılır. Yüksek kubbesi kemeri üzerine, geçmiş pehlivanlarının gürzleri ve ibret verici balık kemikleri ve nice acaip asılıdır. Gece gündüz kalenin kapısı dışında ve içinde neferleri bekçilik ederler. Kale ağası kaleden çıksa katil veya azlederler. Çünkü bütün düşmanlar bu kalenin bir taşına bin baş verip yüzbin savaş etmeğe can, baş oynatır. Hattâ Erzurum da Abaza Paşa celâli olunca, yüzbin askerle bu kaleyi kuşatıp aşağı varoş hisarını istilâ etmiş, bu iç kaleyi de kuşatma sırasında Abaza sarayında otururken, usta topçu gayet nişanlı bir gülle atıp, Abaza'nın kıçını sindir


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.