FANDOMEÇS/4/127 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/129


iniş.. Yaralanarak ümidi kırılmış ve eli boş Erzurum'a gitmeşine sebep olmuştur.

O günden beri kale ağasının, kapı önünden başka gitmesi yasaktır. Vâkıâ yukarı iç kalenin etrafında hendeği yoktur ama dört çevresi yalçın kayalardır. Hiç bir tarafından zafer mümkün değildir. Çünkü kat kat tamam üçyüz altmış mahalledir. Birbirine bakar. Bir garip tarzda hendese üzere yapılmıştır. Dört katında binsekizyüz dış bedendir. İç hisar dörtbin adımdır. Şark tarafta Hisarlık adlı tepe üzerinde ziyâret yeri vardır. Kaleye karşıdır. Ama ondan zarar gelmek ihtimali yoktur. Çünkü kale ile Hisarlığın arası, uzun top menzilidir. Aşağısı gayyâ ve esfel deresine (cehennemde) benzer yer olup, oradan kaleye çıkmak zor iştir. İç kalede büyük küçük seksenaltı pâre top vardır. Ama balyemez yoktur. Kâfi miktarda cebhânesi, âletleri ve silâhı vardır.

Kalede bağsız, bahçesiz altıyüz hâne vardır. Bir câmii vardır ki eski zamanda kilise imiş..

Velhasıl bu iç kale, şirinlik, mühendislik fennice seyre değer bir yerdir. Ama aşağı kalesine celâli korkusundan Cenabi Ahmed Paşa vilâyet ahalisi ile bir kat sağlam sur yapmıştır. Dört kapısı vardır. Etrafı altıbin adımdır. Bir tarafında yukarı iç kale vardır ki, onu aşağı hisar kuşatmıştır. Bu hisarın doğu tarafından yukarı, hisardan kayalar içinden Hıdırlık deresi ne inilir. Su yolları vardır. İç kalede sarnıç- ları, buğday anbarları var ama aşağı hisarın suyu çok olduğundan öyle sarnıçları yok.. Tamamı yüzyetmiş çeşmesi vardır. Üçbin su kuyusu vardır.

Yetmişaltı mihrabdır. Cenabi Ahmed Paşa câmii. Hacı Bayramı Veli câmii meşhurları olup, Mimar Sinan yapısıdır. Kurşunlu câmileri azdır. Onsekiz mihrablı tekkesi vardır. Hacı Bayramı Veli tekkesinde üçyüzden fazla kendinden geçmiş âşık ve arifler vardır. Şeyhleri Koca Abdurrahman efendi ermişlerden, duası kabul olunur bir zâttır. Bayra Uııiki, ayrıca üu Haıuiöı latnuaır. Çünkü Hacı Bayram Veli, Şeyh Hâmid Hazretlerinin talebelerinden olup faki ci-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.