FANDOMEÇS/4/128 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/130


hazmı oınlardan kabul etmişlerdir. İlk pirleri Hoca Abdülkadiri Ceylâni olup, ondan ileri Hazreti Peygambere ulaşır bir has tariktir. Ama Rumda, Bayramiler, Şeyh Hamza ve Şeyh İdris'ten beri Hamzavilerdir. Bunca şeyhleri katledip kötü kişi oldular ki, hırka ve sikkeden kaba ve abalarında alâmetleri yoktur. Allahın şeriatına aykırı bir halleri yok iken suçlu olup, kötülenmiş bir alay ciğeri yanık fukaralardır.

Engürü'de Hazreti Mevlânâ tekkesi Cenâbi Ahmed Paşanın yapısı bir mevlevihânedir ki üç çevresi gül, gülüstan ve irem bağıdır.

Medreselerinden Mustafa Paşa medresesi, Taşköprülüzâde medresesi, Seyfüddin medresesi, Kethüdâ medresesi meşhurlarıdır. Talebelerinin yetecek kadar muayyen vazifeleri vardır. Üç adet dârülhadisi vardır. Yüzseksen adet çocuk mektebi var.

Hamamlarından Kalealtı hamamı, Sungur hamamı, Cenâb'ı Ahmed paşa hamamı meşhurlarıdır. İkiyüz kadar da saray hamamları vardır. Yetmiş adet bağ ve bahçeli büyük sarayları vardır. Fakat binaları kârgir olmayıp kerpiç bina kat kat evlerdir Bu şehirde kiremit örtülü imâret yoktur. Engürü kerpici, taştan katı olur. Halk dilinde darbımeseldir: Engürü kerpici gibi bir kalıba dizilmiştir derler.

Altıbin altmışaltı kadar mâmur evi vardır. Saraylarından Paşa sarayı, Molla sarayı, Kederzâde sarayı, Çavuşzâde sarayı, Ahmed Paşa sarayı meşhurdur.

İkiyüz adet sebili varsa da meşhurları Hacı Şarâbi sebili Hacı Mansur sebilidir. İkibin dükkânı vardır. Bir süslü bedestanı vardır. Dört tane zincirli kapısı vardır. Çarşılarının çoğu yüksek yerdedir. Uzun çarşısı, Sipâhi pazarı, Kalealtı pazarı gayet kalabalık pazarlardandır. Kahvehâneleri berber dükkânları insan ile doludur. Sultan çarşısı, mahalleleri, caddeleri temiz, beyaz taş ile kaldırım döşenmiş.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.