FANDOMEÇS/4/141 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/143


Bu kasabayı da gördükten sonra, insandan eser kalmadı. Rahat dururken paşa kapısında bir hay huy koptu. Meğer İstanbul tarafından yirmi kapıcı ile dergâhı âli kapıcı- başılarından bir kapıcıbaşı geldiğini paşaya haber vermişler. Bütün asker kat kat olup, paşa huzuruna kapıcıbaşı çağırdı. O da yüzbin Eüzü ile içeriye girip yer öptü. Diğer kapıcılar hep dışarıda kaldı. Çünkü Çorum şehrinde paşaya 1 hücum eden bir kapıcı-başıdan ibret alındı..

Sonra kapıcıbaşı emirlerini paşanın kapıcılar kethüdâsı Ali ağaya verdi. Meğer Sadrazâm Hezârpâre Ahmed Paşa 1 şöylece pâdişâh emri şerifini göndermiş:

Dihtûr-i mükerremim Mehmed Paşa sana emri veririm vardıkta bir an ve bir saat durma. Emırim ile Kars eyâletini sana ihsân eyledim. Acemin o taraflarda isyanı ve coşması belli olmakla o sınırlara gitmek çok linmdir. Ağırlığım bırakıp, ılgar ile, Kam eyâ- letine varıp mutasarrıf ol. Alâmeti şerifime itimad kılasın.

Bu pâdişâh emri okunduktan sonra:

Emir pâdişâhındır, n'ola.

diye o an îmad ağaya bir kese kuruş verip tiz tuğlar gitsin!. diye fermân ederek îmad ağayı yolladı. Fakat paşa emre itaat etmeyip Istanoz'dan Murtat ovası taraflarına tuğların gitmesi fermân olundu.

O saat, Vardar Ali Paşadan da muhabbet mektubu ile kapıcıbaşılarından (Melanlı Hüseyin ağa) geldi. Mektupta şöyle yazılı idi:

(1) Ey benim velinimetimin oğlu efendim; sultanım; İşittik ki Erzurum'dan aalolunal, bu şiddetli kışta nice berzahlar geçip Kızılîrmak geçidinde büyük haşarat çekip, pek çok adamlarınbofolmuş.. Hüküm Allahın.. Hemen seferler sağlansın. Inşallahı taâlâ yakında Cenab-ı Hak yardım edip ivazım verir. Bizim ahval pürm vc>v »au<ıi oıau itiiim, matbu nüshada yoktur.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.