FANDOMEÇS/4/143 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/145


kelimelerle bir nasihat mektubu ve nice rumuzlu kelimelerle onu kötüleyerek nasihatlar yazdı. Çünkü Defterdarzâde efendimiz, güzel ve mânalı yazı yazmakta Tâcizâde Cafer çelebi emsali idi. Kalemi süratli, renkli, ilim bakımından seçilmiş, gayet eli çabuk idi. Hattâ aziz pederleri merhum Mustafa Paşa, Murad Han devrinde defterdar iken kendileri mülâzım ve müderris olduklarından bütün ilim ve fenleri tamamlamış idi. Hattâ Arab ve Acem'e, Hind, Belh, Buhara ve Tataristan'a ve hana mektubu gönderilmek icabetse Mecid efendi, Devran efendi, Sıdkı efendi mektupları müsvedde edip efendimiz Defterdar-zâdeye verip, düzelterek kendi el yazısı ile mektuplar yazdı. Her hükümdar huzuruna vardığı vakit hükümdarın makbulü olup elden ele gezerdi.

Yüksek makamlarda oldukları vakit asla reis efendiye muhtaç olmayıp, bütün emirlerini ve arzları, Şehzâde Mehmed Hanın doğuşu müjdesini ve diğer kalelerin fetih mek- tuplarını ve diğer mektuplaşmaları hep kendi yazısıyla yazdığından, Vardar Ali Paşaya dahi kendi el yazılarıyla muhabbet mektubu yazdılar. Çünkü Vardar Ali Paşanın reisül- küttabı Halil efendi de güzel, temiz, ve pürüzsüz, rümuzlu, mânâh yazı yazan değerli bir bilgin idi. O yüzden Ali Paşaya muhabbet mektubunu kendileri yazdılar.

Mektup şöyle idi:

Benim aziz pederim. Mektubunuzda yazmışsınız ki bir baş tas küdaradek, Ibşir oğlum ve diğer vezirler, mirmiranlar ile gidip ,şer ile dâvâ görürüm, buyurmuşsunuz. Dâvacın kadı, Yardımcın Allah ola diye halk dilinde darb-ı mesel malûm. Cenabınızın düşmanı hazret! pâdişâhtır. Pâdişâh İdil olmak gerek ki, şer ile davam var diyeceğiz. Şeriata aykırı olarak bir adamın nikahlı ehlini (karısını) almak isteyen İmamın (hükümdarın), dört mezheb fetvalarında imamlığının sahih olmadığı malûmdur. Böyle olan İmâmın nice sözü tutulur.

Sultan Murad, toprağı temiz olsun, hazretleri merhumun umanındanberi, haremi hasda yetişip, yaşınızda, bu kadar yüksek inıtkileı-t uîu^îuıiz. l>u nauar celâli ve zorbalar gördünüz. Padişiha karşı İsyan edenlerin hangisi Iflâd olup, berhurdar olup yaşamdır.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.