FANDOMEÇS/4/144 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/146
Daha yakında Erzurumda celâli olan Aba» Paşa bu kadar 5cne ta-

yan edip Sultan Osman Efendimin kanı diye, kırkbin yeniçeri g.np, jer* »e dâvâm var der idi.

ister şer! olsun, tater şeriata aykın olsun, dâvâsın. kim dinledi? Sonu nc oldu? Nasuh Paşa-zâde Hüseyin Paşa bir yumurtayı bir ak- 'ara alıp adi ve adalet ederim diye sizin gibi yirmlbln asker toplayıp kör hazinedar İbrahim Paşa ile Kayseriye altında cenk etti. Nasuh. Paşa-zâde hazinedar İbrahim Paşayı şehîd edip, nice Hn askeri ku l.çtan geçirdi Bu kadar mal ve ganimet alıp, (muzaffer oldum), di- ye Anadolu gibi geniş topraklarda, büyük şehirleri bırakıp, şer' de dâvâm vardır dlve süreli haktan gSrünüp tsküdar gibi bir dar yere varıp şer" İle gezerken, şer üe askeri perişan olup, boğaz! ^ yakınına vardı. Orada yakalanıp, Kara-Mustafa Paşa ve^ huzuru- na dipdiri getirilip doğram doğram edip, Hüseyin Paşa şehıd edildi. Başı bâb-ı hümâyûn önüne konuldu.

imdi benim aziz babacığım.. Bu mektubumdan maksadım şudur ki Kara-Mustafa Paşa ad. geçen Nasuh Paşa-zâde Hüseyin Paşayı mahvedip katlettiği günlerde, şimdi sadrazâm olan be, karınlı sem* Ahmed Paşa onun tezklrectai İdi. Hüseyin Paşanın katli hep onun reyi ile oldu. Şimdi de yine bu Tezkired Ahmed sadrazâmı senin kan ve can düşmanındır. Elbette Nasuh Paşazade,Ugi ka« sanatlarını sana bana da edecektir, istanbul'dan adamlar geldiBM* hümâyûn önünde altı vezir, beş mirmiran kellesi. Sakının!. E. Hazr.el Hazer!.. Ibşir oğlum benimle hiledir (beraberdir), bir kılıma bin kelle verin dersin.. Sizi inandırır Sakının... Vallahi İtimad ve itikad etmen. değil bir taş vermez. Zira Abaza kavmi arasında ... kavimdir. Gayet haU, alçak ve korkak kavimdi. Kendinin dahi baha£ meydana gelmemiştir. Vâkıâ tütün ve kahve içmeyip içer ama öyle bir zâlimdir ki... onun ettiği zulmü Haccaoı Zalim etme... Benim aziz pederim. Onun ile kuyuya inen cehennem gayyasında ^ lir. Hilekârdır. Cengâver, dilâver değildir. Hattâ malûmunuz deli midir ki merhum Dördüncü Murad'ın bu Ibşir büyük mlrahom detfl raiydi? «Jçyuz auaıu ile yeum* M*»"!»* U-'.ara r..sşc..;", »••" • P.: 10

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.