FANDOMEÇS/4/148 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/150


ğına geldik. Burada bir gece durup, ertesi sabah asker koKîi bir günde nehri geçti. Paşa burada hakire nehrisin" diye bir güzel Arab atı ihsân buyurdu. Bu suretle Seriyle nehri geçerek Aynk köyünde konakladık. Etrafa kollar dağılıp, dört çevreden arabalarlarle satıntodı.Bu köy Kızılırmağın kuzey tarafında olmakla Kantın hükmünde yüz evli büyük köydür. Bir câmi vardır.

Oradan ileri giderek Mehmed Şah dede ziyaret yeri câmiine geçtik. Burası bir büyük tekke olup gece gündüz herkese nimeti boldur. Orada gömülü olan Aziz Mehmed dedeyî paşa ile beraber ziyâret ettik. Paşanın bus ettiğini öyle gördüm ki değme kürsü vaizleri, büyük evliyâya öyle itikad etmezler. Burada tekkede oturan Mustafa dede azizin soyundan bilgi ehli hâl ehli hoşsohbet iyi huylu bir cömerd kimse idi. Vardar Ali Paşaya bu ziyafet çekip öyle bir sofra kurdu ki sabahtan ikindi Ctün^er'yediği halde, yine jmenlik*, nefis yemeklerle dolu idi. Her sene şeyh kendi atlarından birini kurban ederek tekke etrafındaki kartallara verir. Sene sonuna kadar kartallar da başka birşey yemeğe ihtiyaç duymazlar imiş., şeyh avı seven bir candır.

Doğan yerine karakuş besleyip, av görünce salar bütün vahşi hayvanları bu karakuşlar, atfzin kerâmetı eseri olarak avlarlar.

Buradan kalkıp Kızılırmak kenarında iki saat giderek Doruk köyüne geldik. Kızılırmak kenarında Kangırı toprağında ikiyüz evli, câmili mâmur köydür. Bu köye gelirkn VaS askerini seyrettim. Deniz giderme çatma askerdir. Ama yetmiş bayrak sarıcasına, ^mj bayrak sekbanına aşkolsun! Meğer paşa kendisi mancadan silâh kuşanıp meydanlarında hizmet etmiş.. Onlar da uğrunda ölmeği ahdetmişler. Deli ve gönüllüsü, otuz bayrak tatar askeri gayet sadık ve yiğit bahadırlardır.

Kapıcıbaşılarına can gözüyle baktım. Doğrusu temiz ve seçme cebe çevşene bürünmüşlerdi, üçyüz kadar iç ağa-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.