FANDOMEÇS/4/149 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/151


ları vardı ki, herbiri babayiğit idi. Hemen hazinedarının kırk gulâmı vardı. Paşanın ciğerkûşesi (oğlu) beyefendinin kır seçme gulâmları başka idi. Paşanınkilerle karışık değillerdi!

Bu köyde Hüsam efendi adında bir zâtı ziyâret ettim. Buradan kalkıp 3 saat giderek Kumbaba tekkesi ne geldik. KızıIırmak kenarında, Kangın toprağında ikiyüz evli câmili mâmur köydür. Burada yine Ali Paşa ile Kumbaba ziyâretine gittik. Ali Paşa ağlayıp İnleyerek :

ilâhi beni huzuruna yüzü kara kullarınla iletme. Son nefesimde güzelce son ver.

diye dualar ederdi. Tekke fukarasına sadaka ihsân eyledi.

Buradan hareketle kuzey tarafından Kangın toprağında Türkmen Keskin sınırına girilince hakir, paşa huzuruna varıp:

Sultanım, ben hakire mektuplar ihsân edip yollayın. Paşa Of lunun mektubun sonunu beklemektedir.

dediğimde, Boşnak olduğundan:

Benim oğlumî Katlana birkaç gun... Görelim âyine-i devran ne sûret gösterir?

diye bir mısra okudu. Hakîr dahi birkaç gün daha sabretmeğe çaresiz razı oldum.

Bu sırada Vardar Ali Paşanın askeri içinde bir dedikodu olup, asker silâhlandı. Dört tarafa karakollar tâyin olundu. Bütün asker çadırlarında, silâhla hazır dururlardı. Çenge hazır idiler. Hakirin canı başına sıçrayıp paşanın ciğerküşesi beyden (paşanın oğlundan) sorup bu ne karışıklıktır ki, asker birbirine girip Hazırbaş oldu dedim. Hazinedar dedi ki, vallahi Evliyâ Çelebi şimdi casusumuz geldi. Köprülü Mehmed Paşa üzerimize gelmeğe hatt-i şerif ile serdar olmuş Amasya beyi Kör Hüseyin Paşa, Divriği beyi Kara Sefer Paşalar toplanıp yarınki gün büyük cenkdir deyince. hakir paşanın yanına varıp, paşa dedi:

Gördün mü Evliyâ Çelebi! Ben seninle hilpvim yoluna Kurbanım diyenlerden biri Köprülü Paşadır. Eyâlet sancağı askeriyle üzerime geliyor.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.