FANDOMEÇS/4/155 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/157

dedim. Bunun üzerine paşa sır kâtibine mektuplar yazdırıp hakirî üçyüz altın, bir saat, üç rahth bir katır ihsân etti. Köprülü Mehmed Çabadan kalan üç gulâm da verdi İhsan olarak aldığımız eşyâyı, burada bıraktığımız Kadı Nesimi Efendiye emânet bıraktım. Yine doğruca otağa geldim öteye beriye gezinirken Köprülü Mehmed Paşaya rastgeldim.1 Varıp mübârek ellerini öperek hâl, hatır sordum.

Hay Hâfız Evliyâ oğlum, hoş geldin!

diye, paşa efendimizden haber sordu.

Halen onbin askerle Kangın taraflarında serseri gezer.

dedim. Birçok nasihatlar etti. Yine zincire bağlı Kor Hüseyin Paşayı, Kara Sefer Paşa yı, Amasyalı Hacı Efendiyi gördüm. Bu sırada bir iç oğlanı gelip hakire:

Buyurun, sahibi devlet Vardar Ali Paşa sizi ister.

dedi. Paşanın obasına vardım.

Mektupları aldınız mı?

dedi.

Hayır almadım, dedim.

Tiz şu mektuplar gelsin!

derken, paşanın kapıcılar kethüdâsı içeri girdi:

Sultanım! Ibşir Paşa oğlunuz tarafından adam gelip, bayrakları göründü.</p>

dedi. Paşa:

Yarın gelse gerek idi. Safâ geldiler, hoş geldiler. Tiz bizim öbür otağı hoşça döşeyin. Kendileri de otağlarını bir çimenliğe kursunlar. Yemek hazırlasınlar. Kethüdâsı kethü- dâmıza, kapucular kethüdâsı sana konsun..

buyurdular. Kethüdâsına da:

Sen bütün ağa ve atlarımla atlanıp yetiştiğin yere kadar karşılamağa çık! Ben de ordu kenarınadek at ile karşı çıkarım.

dedi. At hazırlanmasını tembih edip, kılıç kuşanmağa başladı. Otağ içinde üzüntülü gezerken hakire:İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.