FANDOMEÇS/4/159 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/161

dâvet etti. Vardar'a, Köprülü ve diğerleri ayağa kalkarak! yine eski yerinde oturttular. Şükür Yârabbi bu hâle deyip sustu. Köprülü söze başlayıp:

Koca Vardar Ali paşa nicesin? Bu gurur yeri dünyaya dayanıp bizi yakalatıp bağladın. Men dakka dukka Cihânin alçak olduğunu bilmedin mi? Nerede bu kadar mal ve menâlim? Nerede bu kadar kul ve karavuşum?.. Bizi kurşunlu'da bozup, kırıp, tuğlarının önüne dizerek yalınayak,1açık baş, aç biilâç getirdin. Kani (nerede) vezirliğim? Vezirlik ırzına, devlet ve millet namusuna riâyet yok mu idi?

dedi. Vardar paşa da :

Hepimizin malı, şimdi İbşir hânındadır. Ondan al! diye onun üzerine attı.

Hemen İbşir ağır sövmeler ile Bre ak sakalı kızıl kana boyanası! Ben senin neni aldım? deyince hemen utanma?. "Vardar gayrete gelip çeşitli sövmelerle Ibşir'e hitabedip:

Baka biz senin ehlinin (karının) hatırı için senin ırzının gayreti için Sivas'tan azli kabul edip ehlini (karını) Allah emâneti olarak Tokat'a koyup, bu kadar sarıca ve sekban ile muhafaza edip zinâ ettirmedik. Zinâ ettirmeğe râzı olmadım diye başıma üşüştüler. Bu yüzden Allah bana yardım edip muzaffer oldum ve bunları zincire vurdum. Sana da (oğlum İbşir) diye itimat ettim. Yoksa ben seni Köprülü'den ve Kör Hüseyin'den beter ederdim. Hay gidi, defterdar Mehmed paşa doğrusu çok akıllı ve tedbirli vezir imiş.. Sakın Ibşir'e inanma demişti. Ben ona inanmadım. Ve senden vazgeçmedim. Sen bile şöhret bulup, bednam oldun. Şimdengerü şu başımı kesip avretinin

dedi. Sonra Ben ettim, buldum. Sen de gör nice olursun! diye sustu. Ama yaralı olduğundan halsiz kaldı.

Sonra İbşir Tiz cellâdi deyip Vardar'ın gözü önünde Kör Hüseyin paşa'nın Amasyalı Hacı oğlu efendinin kelleleri kesildi. Yere yuvarlandı Vardar dedi ki:

Bıc 4öiu»ı: Ol.lallll SUÇU ileûu: üeilillı U/eıımc padişah emriyle geldiler. Onları bozdum ve bu kadar mallarını aldım. Zincire vurdum. Şimdi benim zincirimden, Köprülü


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.