FANDOMEÇS/4/160 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/162


onları da kurtaracak iken o zavallılar kellelerini kes Allahın huzurunda ne cevap vereceksin?

deyince lbşir:

Şimdi sen de görürsün! Tiz cellâd! dedi Amansız cellâd geldi. Vardarın başını vücudun- un ayırdı. üçünün de kelleleri yüzüldü. Çerkeş kadısı bu gıklı ahvali ve kelleleri, lbşir'in sözü ile İstanbul'a gön-

Bunun üzerine Köprülü barış yolunu tutup:

Gelin, onu dünyada bırakıp durmayalım. Durmadım, bun-

dedi. Bunun üzerine paşalar birbirleriyle baktılar. Köprülü ile Kara Sefer paşa gidip otakta Ibşir ile Vardar yalnız kaldı.Ibşir evvelâ Hüseyin paşa ile Hacı oğlunu zincirleriyle getirip:

Vardarın isyanına muhatap oldunuz!

diye azarladı.

İkindiden sonra lbşir paşa'ya varıp:

Sultanım! Şimdi ortalıkta bütün asker ayak üzere... Ben aralıkta kaldım. Bana bir el yazınızı lütuf buyurun ...

dediğim vakit:

İşte Vardar'a mektuplarla geldin. Yine sana Vardar buyuruldu versin..

dedi. şaka etti. Sonra:

Şuna bir buyruldu verin, durmasın gitsin! Yoksa şimdi Vardarın yanına korum!

deyince hakir:

Ya ben âsi değilim. Pâye tüfek sancak sahibi değilim. Aşkolsun yola!

dedim, lbşir Paşa pek çok hoşlanıp gülerek:

Defterdaroğlu yanında nişlersin? Yine bizim Melek AİIIIİCU rd^O eiCJlUtlUİ* uUi"«İ« OıllıiA İlluui.' derdi.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.