FANDOMEÇS/4/163 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/165


diye feryat ettilerse de bizim bayraklar inanmadı!Onların hepsini bozdular. Oradan on bayrak asker seçti.Vardar'ın divan efendisi üzerine gittiler. Sakarya nehri kenarında yetiştiler. Sarp bir yerde olduğundan cenk sırasında Halil efendi atını Sakarya nehrine vurur. Bir yiğit damardı sıra at sürüp bir mızrak ile Niksarlı Halil efendiyi attan yıkar. Su içinde dışarıya çıkarıp bağlarlar. Zavallı Halil efendiyi perişan, paşanın huzuruna götürdüler.

Sultanım Niksar'dan Erzurum'a giderken ve gelürken evime konup mümkün olduğu kadar nimetimi yediniz. Sultanıma hizmet ettim.

deyince, nerede malın vardır? diye soruldu. İşte orada üçbin altınım ile kırk kesem vardır. Engürü'de Mütevelli Hasan ağada da bir o kadar param var dedi. Hazinedarından pusulalar alındı. Kendisi, hazinedarı, Çıplak Ali ağa öldürülüp kelleleri mirahor ağa ile devlet katına gönderildi. Alacaatlı Hasan ağa ile Halil efendi kaimesi mucibince Mütevelli Hasan ağadan alınmak üzere yakalanmasına emirler yazıldı. Üçyüz yiğit ile kıbleye doğru Sakarya kenarından giderek Ayaş kasabası nâhiyesinde Şenlikçi Ahmed ağa köyüne geldik. Bir bayır dibinde bağlı bahçeli köydür. Buradan Istanoz'a geçip oradan kıbleye Erkek su köyüne geldik. Evvelce anlatılmıştır. Buradan da Engürü kasabasına vardık.

Şehre girince önce şer'iyye mahkemesine varıp, emri şerifi mollaya gösterdik. Okunup içindeki anlaşılınca Mütevelli Hasan Çelebiyi mahkemede Hasan ağaya teslim ettiler. Hasan ağa, Hasan çelebi evinde misafir olup, hakir de hademelerimle birlikte evvelce emânet yerim ve sevgili dostum olan Kederzâde efendim evinde misafir oldum. Bütün emânet koyduğum elbise ve ağırlığımı götürüp bir bohça ak kenarlı iç donu, gömlek, on top sof ve bir miftah kitabı verdi ki, Hakire güya hazine vermiş oldu.

Ertesi gün Hasan ağa, kaime mucibince mütevellidenİç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.