FANDOMEÇS/4/165 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/167


Kalesinin binası bir dere içinde olup, iki tarafı balık arkası gibi bir sırtlı kaya üzerindedir. Etrafının genişliği malûm değildir. Aşağıda şehir, iki geniş dere içinde olup yirmi mahalle, kırkbir mihrabdır. Fakat öyle mükellef câmileri yoktur. Çarşı içindeki câmi güzeldir. Bütün üçbin altmış adet ikişer katlı evleri vardır. Duvarları kerpiçtendir. Yüzleri tahta ile örtülüdür. Medresesi, dârülhadisi, dârülkurrâsı vardır. Çünkü okumak isteyenleri çoktur. Medreseleri kârgir değildir. Yetmiş adet çocuk mektebi vardır. Çocukları gayet temiz ve olgun olup yediyüzden fazla hâfız vardır. Bir şeyhülislâmı vardır ki, bütün bilginler onunla ilmi münakaşa yapmaktan âcizdirler. Nakibüleşrâfı fâdıl değil, fakat nimeti bol ve cömert bir kimsedir. Ahalisi çoğunlukla bilginlerdir. Sipâhi de çoktur. Hepsi renk renk sof giyerler. Kadınları hep mümeyyiz giyerler. Etrak şehri Türk şehri olmakla halkı Oğuz tâifesidir. Yâni Türk kavmi demenin güzel ifadesidir. Yedi adet hanı vardır. Çarşı içinde bir büyük hanı yanmıştır. Hamamları, altıyüz dükkânı vardır.

Çarşıda, kasablar içinde akan dere kenarında hafta pazarı olur. Bu dere şehrin aşağı tarafından akarak, bir nehir vasıtasıyla Sakarya'ya karışır. Şehir yüksek yerde olmakla, caddeleri kumsalca ve kaldırımsızdır. Halkı garibleri seven ve cömert kimselerdir. Kadınları gayet edebli ve akıllı olur.

Beğenilen şeyleri: Bağ ve bahçesi çoktur. Bostanlarında bir çeşit kavun olur ki, lezzetinden adamın damağı yarılır. Misk ve ham anber gibi kokusu vardır. Şehir halkı çoğunlukla bu kavundan zerde pişirip içine darçın ve karanfil korlar. Muaviye'nin icad ettiği zerdeden lezzetli bir zerde olur! Bir türlü yeşil armudu olup. sekil itibarivle vuvarlak olduğu herbir dördü beşi de bir okka gelir. Gayet hoş ve suludur. İstanbul'a nice bin kutu armudu, pamuklar içinde hediye gider. Bu armudun eşini Acem diyânndan başka yerde görmedim.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.