FANDOMEÇS/4/167 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/169


Sultan Ahmed Han devrinde celâlller burada bir kervan bozup ikibinden fazla Allahın kullarını kılıçtan geçirdikleri için buraya Nazif Paşa merhum kale gibi bir büyük han yaptırarak köy halkını oturtmuş ve gide gide köy büyümüştür. Câmii, hanı, imareti, hamamı,küçük çarşısı vardır.Üzüm turşusu çok beğenilir. Ama hanının Anadolu ülkesin- de benzeri yoktur. Meğer Şam yakınındaki Kadife ve Sasa hanı ola.. îçli dışlı, birkaç haremi, ikibin at alır ahırlı, baş kaca develikli, beyaz sahra gibi bir meydanlı, mavi kurşunla örtülü bir mâmur handır.

Oradan kuzeye gidip 6 saatte Nazlıhan konağına geldik. Bağlı, bahçeli olup, sâfi kavaklı bir dere içinde yüz evli bir küçücük muaf, Müslüman köyüdür. Hâkimi yine Nazif Paşa mütevellisidir. Bu han dahi Nazif Paşanın hayratıdır. Hemen köstebek yuvası gibi bir hendese üzerine yapılmış tu- haf, büyük hayrattır. Bütün yüzelli ocaktır. Burada da bir ziyâfet evi vardır. Gelip gidene açık, her adam başına bir parça ekmek, bir sahan çorba mum ışığı ile kılavuzları götürüp hizmet ederler. Buradan da hareketle Türbeli Göylük = Göynük kalesine geldik.

Göynük kasabası vasıfları: Bu kaleye Torbalı Göynük ve Torbalı Gölyük derler ama doğrusu Türbeli köylük dür. Fakat kalesine Rum tarihlerinde Aleksandr Anos derler. Bursa tekfuru tarafından yapılmıştır.

Bu kaleyi 712 (1312) senesinde Osman Gazi fethetmiştir. Bolu sancağı toprağında olup, yüzelli akçalık nâhiye merkezidir. Kethüdâ yeri, kethüdâ serdarı vardır. Kalesi göğe baş uzatmış bir kaya üzerinde olup boş ve harap, kullanılmaz olmakla, kale ağası ve neferleri yoktur. Bu şehrin iki tarafı kavalı ve dafali bafriı r>l»m şehir Mncfa bir dere akar ki dallarından inip, çam olduklarından oluktan akar gibi akan bir âbı hayattır. Şehir, eski ve şirin olup, ahalisi hep Türktür.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.