FANDOMEÇS/4/169 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/171

nin sîmurğ kuşu Şeyh Hazret Akşemsüddin Mehmed, bin Hamza.. Doğdukları yer Şam'da olup, kendileri Hazreti Ebubekir (R.A.) neslindendirler. Mübârek parmaklarının bir boğumunun noksan olması da buna şahitlik eder. Bağdad kaleci içinde gömülü olan Şeyh Şahâbüddin Sühreverdi'nin sohbeti şerefi ile şereflendikten sonra Anadolu'ya gelip, Ankara'da Hacı Bayram Velî ile meclis arkadaşlığı etmiştir.

Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u fethinde bulunup:

İnşallah bu kale 857 «1453» senesi Reblülevvel ayında fetholunur.

diye İstanbul'un fetholunacağı günü tâyin buyurmuş ve Allahın emriyle mübârek fetih dahi o gün ve o saatte olmuştur. Bu şehir içinde, ağaçlıklı ve mesire bir yerde mübâ rek evlât ve torunlarıyla beraber gömülüdürler. (1)

Eba Eyyübel Ensâri Hazretlerinin mübârek kabirlerini de yeri geldiği vakit, anlatılacağı veçhile Hazreti Akşemsüddin tâyin buyurmuş, ve işaret ettiği yer kazılarak, lâhid ve Hazreti Eba Eyyüb Kitâbesi bulunmuştur.

Zamanının kutbu idi. Nice kitaplar telif buyurmuştur. Tıp (doktorluk) ilminde ikinci Lokman idi. Kendilerinden sonra muhterem mahdumları Yusuf ve Züleyha sahibi Ahmed Çelebi, istanbul'da Ayasofya câmiinin içinde (Yusuf ve Züleyha) kitabını yazmakla meşgul olarak, babasının yerine onun postunu ve halifeliğini kabul etmediğinden, bütün fukaralarının izniyle post Akşemsüddin oğlu Sadullah'a kalmıştır. Bunlar da babalarının yanında gömülüdürler. Kaddesallahu esrârehüm. Akşemsüddin oğlu Fazlullah, ledün ilmi sahibi olup, nice bin kimseleri doğru yola götürerek babaları yerine seccadeye oturmuştur. Mezarı, Türbeleri, Şehzâde Süleyman Paşanın yaptırdığı camiin bitişiğindedir. Eski türbe zamanla haraba vÜ7 tııttııfondan padişah hazinesinden verilerek gayet güzel ve yeni bir türbe yapılmıştır. Türbedarı, ayda bir hatm-i şerif okumakla mükelleftir.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.