FANDOMEÇS/4/171 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/173


Bu zâtın ömürleri müddeti altmış sene olup 853 senesinde vefât ederek babalarının yanında gömülmüşlerdir. Yüzyetmiş kadar kitap ve risale yazmıştır. Ama Kıyâfetnâmesi ile Yusuf ve Züleyha'sı pek beğenilir. Allah rahmet eyleye..

Akşemsüddin oğlu Hamdullah oğlu Mehmed Çelebi: Bu çelebi de o asırda çok kıymetli bir inci gibi meydana çıktı. Âlemi süsleyen bir fâdıl idi. Bütün Arap ve Acem bilginleri, buna cevap vermekten âciz kalmışlardır. Zamanının güya imâm-ı Azam'ı idi. Sözün kısası bütün bilgilerde fevkalâde vukuflu, bilhassa güzel yazı ilminde yakut müstasami kadar maharetli idi. Şuna acırım ki, bu çelebinin mezarlarını türbedarlarını bilmiyorlar. Çünkü muhterem çocukları da belli olmuyor.

Sa'd oğlu Abdülkadir bu Akşemsüddin'in torunudur. Büyük babalarının kubbesi dışında gömülüdürler. Akşemsüddin oğlu Şeyh Abdurrahim, azizin kırk sene sonra hali- felerindendir. Tasavvuf ilminde Vahdetnâme adlı kitabı, onların eseridir. Babasının yanmda gömülüdür. Allah hepsine rahmet eyleye.

Şeyh Seyid Sekin Sultan burada gömülüdür.

Bu şehirde bir gün kalıp, zevk ve safâlar ettik. Oradan yine kuzeye, 7 saatte Taraklı kalesine geldik.

Taraklı: Bursa tekfurunun yapısıdır. Osman Gazinin fethidir. Hâkimliktir. Yüzelli akçalık kazadır. Halen kalesi virandır. Ama kasabası bağlı, bahçeli, akarsulu, bir dere içinde beşyüz kadar mâmur hanlı, evli, tahta ve kiremit örtülü şirin kasabadır. Onbir mihrab ve yedi mahalledir. Çarşı içinde câmii de güzeldir. Bir hamamı, beş hanı, altı çocuk mektebi, ikiyüz dükkânı var. Hepsi kaşık ve tarak yaptıklarında şehire Taraklı derler. Dağları safi şimşir ağacı olmakla halkı bunları işleyip Arap ve Acem'e gönderirler. Suju Vc iülütiı. BÜİ.ÜU uagiuıı oımaniık, ve av yerleridir. Deresi, içinden aktıktan sonra diğer bir nehir vasıta-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.