FANDOMEÇS/4/179 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/181


büyük atası Fatih Sultan Mehmed'in, Bayezid Veli'nin, dedesi Sultan Ahmed Hanın markadlerini ziyâret ettirdiler.Sonra saraylarına geldiler.Ertesi gün istanbul içinde bîr büyük velvele koptu.

Bre Sultan İbrahim sırça saraydan boşanmış!. Bostancı ocağına sığınmış!. Bütün saray halkı pâdişâhımızın uğuru da kırılıp yine İbrahim Hanı pâdişâh ederiz.

deyip, bütün halk silâhlanıp At Meydanında nice yüzbin adam toplandı. Abdürrahim efendi şeyhülislâm idi. Ondan fetvâlar alıp Koca Mevlevi vezir ve Kara Murad ağa ve Emir Paşa ve nice iş erleri sırça saraya varıp, koca vezir, cellât Kara Ali'yi hezarân değnek ile vura vura sırça saraya koydu. Cellât Kara Ali bismillah ile İçeri sırça saraya girince mazlum İbrahim Han:

Canım usta Ali, neye geldin?dedi.

Kara Ali:

Hünkârım, cenâze namazı kılmağa geldim! deyince, hünkâr:

Vallahi ben de kılarım. Yusuf Paşa lalam Hanya'yı feth edip geldiği vakit sana öldürttüm. Namazını kılmadım. İşte şimdi kılalım!

deyince hemen cellât Kara Ali İbrahim Hana kudurmuş köpek gibi sarılır. İbrahim Han gürbüz, güçlü, hünerli olduğundan Kara Ali'yi altedip birbiriyle güreşirken Kara Ali'nin bir çırağı mel'un yetişip ibrahim Hanın çenesine bir diş bendi vurup, İbrahim Han can havlinde iken Kara Ali efendi atıp yine çırağı hayâsına sarılıp, o an 1058 senesi recebül mürrecebinin ondokuzuncu pazar günü, mazlum İbrahim Hanı boğarak şehid ettiler. Kara Ali Hicaz'a kaçtı. İbrahim Hanın nâşı kefenlenip amcası Sultan Mustafa merhumun nurlu türbeleri arkasına yanyana gömüldü. Dördüncü Sultan Mehmed müstakil pâdişâh oldu. (1) .

(l) Yukarıdan buraya kadar matbu nüshada yoktur.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.